ElektroPrůmysl.cz, duben 2020

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 14 | duben 2020 Přístroje pro ochranu před přetížením ne- musí být uplatněny: a) na vodiči umístěném na straně zátěže za změnou průřezu, druhu, způsobu ulože- ní nebo složení vedení, který je účinně chráněn před přetížením ochranným přístrojem umístěným na straně zdroje; b) na vodiči, u něhož není pravděpodobné, že by byl přetížen, za předpokladu, že tento vodič je účinně chráněn před zkra- tem a že nemá ani odbočky ani zásuvky; c) na začátku instalace, pro kterou doda- vatel elektrické energie zajišťuje přístroj chránící před přetížením a souhlasí s tím, aby tento přístroj poskytoval ochranu části instalace mezi jejím začátkem a hlavním rozváděčem instalace, v němž je instalována další nadproudová ochrana; d) pro obvody telekomunikací, řízení, signalizaci apod. Umísťování nebo vynechávání ochrany před přetížením v sítích IT Ustanovení o různém umísťování nebo vy- nechávání přístrojů pro ochranu před přetí- žením se nedají aplikovat v sítích IT, pokud každý obvod není chráněn před přetížením jedním z následujících prostředků: a) použitím ochranných opatření popsa- ných v normě ČSN 33 2000-4-41 ed. 3; b) ochranou každého obvodu proudovým chráničem, který zapůsobí okamžitě, jakmile dojde ke druhé poruše; c) trvalým dohledem nad sítěmi, u nichž se uplatňuje sledování izolačního stavu, Vynechávání přístrojů pro ochranu před přetížením Ochranné přístroje musí být instalovány tak, aby odpojily jakýkoliv nadproud ve vodičích obvodu předtím, než by mohl být nebezpečný. Existují však případy, kdy se uplatňovat nesmějí. Jedná se o instalace umístěné v objektech s nebezpečím požáru nebo výbuchu a kde požadavky na zvláštní instalace a objekty stanoví odlišné podmínky. které buď způsobí odpojení obvodu v případě vzniku prvé poruchy, nebo dá signál ohlašující vznik poruchy. Porucha musí být opravena podle provozních předpisů, ve kterých je zohledněno nebezpečí druhé poruchy. Doporučuje se instalovat systém k lokali- zování místa poruchy izolace odpovídající ČSN EN 61557-9 ed. 3. Při uplatnění tohoto systému je možné zjistit poruchu izolace a určit, kde se porucha nachází, aniž by se přerušilo napájení. V sítích IT bez nulového vodiče může být nadproudový ochranný přístroj vynechán v jednom z fázových vodičů, pokud je v kaž- dém obvodě instalován proudový chránič. Případy, ve kterých se z bezpečnostních důvodů doporučuje ochranu před přetížením vynechat Jistící přístroje pro ochranu před přetíže- ním se dovoluje vynechat u obvodů napá- jejících spotřebiče, jejichž neočekávaným odpojením by mohlo dojít k ohrožení nebo ke škodě. Příklady takových obvodů jsou: • budicí obvody rotačních strojů; • napájecí obvody zvedacích magnetů; • sekundární obvody proudových transformátorů; • obvody napájející hasicí zařízení; • obvody napájející bezpečnostní zařízení. V takových případech by se měla zvážit signalizace přetížení.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=