ElektroPrůmysl.cz, červenec 2020

ElektroPrůmysl.cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE 72 | červenec 2020 Pro málo často používané bezpeč- nostní kryty je vyžadován manuální test kvůli možnému hromadění závad: • PLe / SIL 3 (kategorie 3 nebo 4) alespoň jednou každý měsíc • PLd / SIL 2 (kategorie 3) alespoň jednou za rok Doporučuje se, aby řídicí systém stroje upomínal na tyto zkoušky v pravidelných intervalech, např. pomocí displeje, nebo signální lampy. Řídicí systém má zkoušky monitorovat a zastavit stroj v případě, že je zkouška opominuta nebo selže. Zabránění poruchám s obvyklou (společnou) příčinou Pro zabránění poruchám s obvyklou příči- nou je obvykle použito blokovacího zaří- zení typu 1 se snímači polohy s přímou a nepřímou mechanickou činností. Typické příčiny poruch mechanicky ovládaných snímačů polohy: • nadměrné opotřebení ovládacího systému • nesouosost mezi ovládačem a snímačem polohy; • zaseknutí ovládacího systému (plunžru), které znemožní ovládání pružinou Uvolnění jisticího zařízení ochranného krytu Pro uvolnění jisticího zařízení ochranného krytu jsou všechna zařízení použitá pro detekci zajištěné polohy, detekci podmí- nek uvolnění (např. monitorování rychlosti nebo polohy, časová prodleva), zpracování logických signálů, odjištění ochranného krytu, částí SRP/CS a vhodná bezpečnostní funkce splňující požadavky PLr, nebo SIL, určené posouzením rizika. Vyloučení závad Je-li použito opatření pro vyloučení závad, musí být v souladu s ČSN EN ISO 13849-1, 7.3, ČSN EN ISO 13849-2 a ČSN EN 62061. Možné vyloučení závad musí být vy- zkoušeno odděleně pro mechaniku a elek- troniku a je nutno vzít v úvahu, že mohou být očekávány vnější vlivy a podmínky prostředí. Měl by být proveden správný výběr zařízení, aby bylo zajištěno, že držící síla jisticího zařízení ochranného krytu je do- statečná a vydrží statické síly působící na ji- sticí prvek (čep) a že je zabráněno střižným silám na jisticí prvek od narážení pohybli- vého ochranného krytu. V tomto případě použití vyloučení závad pro zlomení jisticí- ho prvku neomezí nutně PL nebo SIL pro funkci jištění ochranného krytu. Logická řada (sériové) propojení blokovacích zařízení Logická řada propojení blokovacích zaříze- ní znamená pro normálně sepnuté kontak- ty (NC) pevné sériové propojení, nebo pro normálně rozepnuté kontakty (NO) pevné paralelní propojení. Jsou-li blokovací zaří- zení se zálohovými kontakty logicky sério- vě propojena, může být detekce jednotlivé chyby zamaskována ovládáním jakéhoko- liv blokovacího zařízení logicky sériově při- pojeného s defektním blokovacím zaříze- ním k bezpečnostnímu řídicímu systému. Pro sériové propojení má být uvažováno maximální diagnostické pokrytí (DC), (viz. ČSN EN ISO 13849-1 nebo ČSN EN 62061) . Monitorování více krytů, například za- pojením elektromechanických snímačů přes bezpotenciálové výstupy, může vést k maskování poruchy nebo zcela k vylou- čení schopnosti poruchy detekovat. Toto rovněž může vést v neočekávaný reset z podmínek poruchy. ISO TR 24119: PLe není přípustná pro za- řízení s jednoduchými bezpotenciálovými kontakty zapojenými v sérii, maximální pří- pustná úroveň vlastností je PLd. U systémů, kde je předvídatelné maskování, musí být redukována DC až na hodnotu „žádná“ a systém je omezen maximální dosažitelnou úrovní vlastnosti PLc.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=