ElektroPrůmysl.cz, červenec 2020

ElektroPrůmysl.cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE červenec 2020 | 63 Pohodlná vizualizace pro easyE4 Integrovaný webový server umožňuje vizu- alizaci prostřednictvím webového prohlíže- če na počítači nebo namobilních zařízeních. Eaton nabízí dotykový displej XV102 pro easyE4, který poskytuje uživateli vizualizaci přímo na stroji za zvláště atraktivní cenu. EATON Elektrotechnika, s.r.o. Technická podpora: Tel: +420 267 990 440 E-mail: podporaCZ@Eaton.com www.eaton.cz Kryty, dveře a otvory zařízení u strojů a strojních zařízení Kryty musí být vyrobeny z materiálů schopných vydržet mechanická, elektrická a tepelná namáhání i působení vlhkosti a jiných činitelů okolního prostředí, které se mohou pravdě- podobně vyskytnout při obvyklém provozu. Upevňovací prvky pro zajištění dveří a vík mají být uchycené. Okna pro pozorování indi- kačních přístrojů namontovaných uvnitř musí být z materiálu schopného vydržet mechanické namáhání a che- mickou korozi. Doporučuje se, aby dveře krytu měly šířku maximálně 0,9 m a měly svislé závěsy, s úhlem otevření nejméně 95°. Závěsy nebo těsnění dveří, poklopů, vík a krytů musí vydržet chemické působení agresivních kapalin, par nebo plynů používaných na stroji. Prostředky používané pro zachování stupně ochrany krytu, které se musí kvůli pro- vozu nebo údržbě otevírat nebo snímat, musí být bezpečně upevněny buď ke dveřím/víku nebo ke krytu a nesmí se poškodit v důsledku sejmutí, výměny dveří nebo víka a snížit tak stupeň ochrany krytem. Kde jsou otvory v krytech (například pro vstup kabelů), včetně otvorů obrácených k podlaze nebo základu nebo k jiným částem stroje, musí být použity prostředky pro zajištění stupně ochrany krytem stanoveného pro zařízení. Otvory pro přívody kabelůmusí být možné na místě instalace snadno znovu otevřít. Ve spodní části krytů uvnitř stroje může být vhodný otvor, aby mohla být odváděna vlhkost vytvořená kondenzací. Mezi kryty obsahujícími el. zařízení a prostory obsahujícími chladivo, mazací nebo hydraulické tekutiny, nebo prostory, do nichž se může dostat olej, jiné kapaliny nebo prach, nesmí být žádný otvor. Tento požadavek neplatí pro el. přístroje navržené speciálně pro provoz v oleji, ani pro elektrická zařízení, v nichž jsou použita chladicí média. Pokud jsou v krytu otvory pro účely montáže, může být nutné použít zajišťující prostředky, aby po montáži otvory nezhoršovaly požadovanou ochranu. Zařízení, které v provozu může dosáhnout povrchové teploty dostatečné pro vyvolání nebezpečí požáru nebo škodlivého působení na materiál krytu, musí být umístěno uvnitř krytu, který vydrží bez nebezpečí požáru nebo škodlivého působení teploty, které mohou vzniknout, a musí být namontováno a umístěno v dostatečné vzdá- lenosti od sousedního zařízení tak, aby byl umožněn bezpečný rozptyl tepla nebo musí být jinak zastíněno ma- teriálem, který může vydržet bez nebezpečí požáru nebo škodlivého působení tepla vyzařovaného zařízením. Žádné přístroje, s výjimkou těch pro ovládání, indikaci, měření a chlazení, nesmí být namontovány na dveřích nebo na snímatelných přístupových víkách či krytech. Pokud jsou řídicí přístroje zapojeny pomocí zásuvných zařízení, musí být jejich přidružení zřejmé podle typu, značení nebo referenčního označení, jednotlivě nebo v kombinaci.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=