ElektroPrůmysl.cz, červenec 2020

ElektroPrůmysl.cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE 48 | červenec 2020 Jak na bezpečné provozování strojního zařízení dle ČSN EN 60204-1 ed. 3 Bezpečného provozu strojního zařízení docílíme tak, že při návrhu a jeho následné konstrukci musí být zajištěny nezbytné bezpečnostní funkce a/nebo ochranná opatření, pokud se vyžadují ke snížení možnosti nebezpečných stavů (viz též čl. 9.3 a posouzení rizik ČSN EN ISO 12100) . Má-li stroj více než jednu řídicí jednotku, musí být učiněna opatření pro zajištění toho, že vyvolání povelů z různých jedno- tek nezpůsobí nebezpečný stav. Start Start (spouštění) stroje dle 9.2.3.2 musí být možné pouze za stanovených bezpečných podmínek přivedením elektrické energie do příslušného obvodu. Zahájení provozu musí být možné pouze tehdy, když jsou všechny příslušné bezpečnostní funkce a/nebo ochranná opatření připraveny a funkční, s výjim- kou případů uvedených v čl. 9.3.6, který pojednává o pozastavení bezpečnostních funkcí a/nebo ochranných opatření např. za účelem nastavení nebo údržby. U strojů, kde bezpečnostní funkce a/nebo ochranná opatření není možné pro určité funkce použít, se musí spuštění tako- vých funkcí provádět ovládacími prvky vy- žadujícími nepřetržité působení (hold-to- -run) spolu s uvolňovacími přístroji, podle toho, co přichází v úvahu. Pro ovládací prvky START/ZAP mají být použity barvy BÍLÁ, ŠEDÁ, ČERNÁ nebo ZELENÁ, přičemž BÍLÉ barvě se dává před- nost. ČERVENÁ se nesmí používat. Stop Stop (zastavení) stroje dle 9.2.3.3 v katego- riích 0 až 2 musí být v souladu s požadavky, které vyplývají z posouzení rizika a z pří- slušného režimu stroje. Funkce stop musí mít přednost před funkcí start. Kde je použita více než jedna řídicí jed- notka, musí být účinné povely funkce stop (zastavení) z jakékoliv řídicí jednotky, je-li to vyžadováno hodnocením rizika stroje dle ČSN EN ISO 12100. Pro ovládací prvky STOP/VYP mají být použity barvy ČERNÁ, ŠEDÁ nebo BÍLÁ, při- čemž ČERNÉ barvě se dává přednost. ZELE- NÁ se nesmí používat. ČERVENÁ je povole-

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=