ElektroPrůmysl.cz, červenec 2020

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 16 | červenec 2020 Uspořádání uzemnění elektrické instalace nízkého napětí Uzemnění se zřizuje pro ochranu před úrazem elektrickým proudem, pro ochranu před bleskem a přepětím nebo pro správnou funkci elektrických zařízení. Zajišťuje se náhodnými nebo strojenými zemniči. Uzemnění může sloužit současně jako ochranné i jako pracovní, nebo se ochran- né a pracovní uzemnění může provádět samostatně podle toho, jak to elektrické zařízení vyžaduje. Požadavky na ochran- nou funkci mají vždy přednost. Pokud je instalace vybavena zemničem, musí tento zemnič být pomocí uzemňo- vacího přívodu spojen s hlavní ochrannou svorkou nebo přípojnicí. Jestliže je instalace napájena z vysoké- ho napětí, musí se vyhovět požadavkům týkajícím se uzemňovací soustavy vysoko- napěťového napájení a nízkonapěťové in- stalace. Požadavky na provedení uzemnění jsou zaměřeny na zajištění spojení se zemí, které: • je spolehlivé a vhodné z hlediska požadavků ochrany instalace; • vydrží zemní poruchové proudy a proudy ochranným vodičem k zemi, aniž by to vyvolalo nebezpečí tepelných, tepelně mechanických a elektromechanických namáhání nebo nebezpečí úrazu elektrickým proudem v důsledku těchto proudů; • pokud to přichází v úvahu, je vhodné také z hlediska požadavků na pracovní uzemnění; • je vhodné pro předvídatelné vnější vlivy (viz ČSN 33 2000-5-51 ed. 3) , např. mechanické namáhání a korozní účinky. Je nutno uvažovat s uspořádáními uzem- nění, ve kterých je možno očekávat, že jimi budou protékat vysokofrekvenční proudy. Ochrana před úrazem elektrickým prou- dem, jak je předepsaná v ČSN 33 2000-4-41 ed. 3, nesmí být nepříznivě ovlivněna před- vídatelnou změnou odporu zemniče (např. v důsledku koroze, sucha nebo mrazu). Zemniče Typ, materiály a rozměry zemničů je nutno zvolit tak, aby vydržely účinky korozních vlivů a aby měly po plánovanou dobu živo- ta odpovídající mechanickou pevnost. Z hlediska korozní odolnosti a mecha- nické pevnosti semohou v České republice, kromě ocelových zemničů odpovídajících tabulce ZB.54.1 normy ČSN 33 2000-5-54 ed. 3, používat, pokud jsou uloženy v půdě o rezistivitě větší než 50 Ωm, ocelové zem- niče o minimálních průřezech viz tab. 1. Z hlediska koroze je možno uvažovat s následujícími parametry: pH půdy na mís- tě zemniče, rezistivitou půdy, její vlhkostí, bludnými a unikajícími střídavými a stej- nosměrnými proudy, chemickým znečiště- ním, blízkostí odlišných materiálů. Pro obvykle používané materiály pro zemniče jsou běžné minimální průřezy z hlediska působení koroze a mechanic- ké pevnosti u zemničů uložených v půdě nebo v betonu uvedeny v tabulce 2. Minimální tloušťka ochranného povlaku je větší u vertikálních zemničů než u zem- ničů horizontálních. Je to proto, že vertikál- ní zemniče jsou při svém zarývání vystave- ny většímu mechanickému namáhání.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=