ElektroPrůmysl.cz, červenec 2020

ElektroPrůmysl.cz DISKUSNÍ FÓRUM 102 | červenec 2020 Tyto výše uvedené ČSN jsou v dnešní době neplatné. Nicméně problematika svorek je řešena v souboru ČSN EN 60947 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí . Ten- to soubor norem plně pokrývá problemati- ku týkající se svorek. Kolik vodičů je možné do svorky připo- jit, je ponecháno na rozhodnutí výrobce a mělo by být uvedeno v dokumentaci jednotlivých elektrických zařízení, která jsou svorkami vybavena. Například v nor- mě ČSN EN 60947-1 ed. 4:2008 v článku 7.1.8.2 je uvedeno, že výrobce musí sta- novit typ, minimální a maximální průřezy vodičů, pro které je svorka vhodná, a v pří- padě potřeby stanovit počet vodičů, kte- ré je možné do svorky připojit současně. Není-li počet vodičů stanoven výrobcem, lze předpokládat, že výrobce neumožňu- je připojení více jader vodičů do jedné svorky. Na svorkách nebo v dokumentaci musí být vyznačeno, pro jaký typ vodičů je svor- ka určena – viz ČSN EN 60947-1 ed. 4:2008 v článku 7.1.8.2. Například do svorek, kte- ré nejsou určeny pro slaněné vodiče, není možné tyto vodiče připojovat. U slaněných vodičů platí, že konce ja- der žil musí být vhodně upraveny tak, aby se jednotlivé drátky neoddělovaly a jádra bylo možné správně a řádně zapojit do připojovacích svorek (viz např. norma ČSN 34 0350 ed. 2:2009 článek 4.2). Toto ustanovení má obecnou platnost a lze je aplikovat na všechny druhy slaněných vodičů při jejich připojování do svorek. Realizace ustanovení se zajišťuje pomocí lisovacích dutinek. V prodeji je dostatečný sortiment dutinek pro různé průřezy vo- dičů, které mohou být neizolované nebo izolované. V praxi se také používají dutinky, které umožňují současné připojení dvou jader vodičů. Počet jader vodičů součas- ně umístěný v dutince by neměl překra- čovat počet, pro který je dutinka určena výrobcem. Odpověď zpracoval: Ing. Pavel Vojík Zdravotní prostor a rozvodnice Kancelářské prostory se rekonstruují na zdravotní prostor (odběr plazmy). Je mož- né ponechat kostru původní rozvodnice a vystrojit ji pro potřeby zařízení pro odběr plazmy, nebo je nutné instalovat novou rozvodnici od certifikovaného výrobce? Zařízení bude schvalovat TIČR. Odpověď: Rozvodnice či spíše rozváděč je výrobek, tedy se na něj vztahují ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů , nařízení vlády č. 118/2016 Sb., o po- suzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh , a také nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technic- ké požadavky na vybrané stavební výrobky . Z hlediska českých technických noremmusí rozváděče splňovat ustanovení souboru ČSN EN 61439 Rozváděče nízkého napětí . Rozváděč má předepsanou technic- kou dokumentaci, která byla zpracována při jeho výrobě a dodána současně s ním a která zahrnuje výkresovou dokumentaci, schéma zapojení, prohlášení o shodě atd. Nové vystrojení rozváděče znamená zá- sah do jeho konstrukce. Tento zásah může být kvalifikován jako významný zásah do konstrukce, protože rozváděč pro zdravot- nické zařízení může být specifikován na základě jiných technických požadavků než rozváděč pro kancelářské prostory. Fyzická anebo právnická osoba se v takovém pří- padě stává výrobcem zařízení a musí splnit požadavky, které jsou výrobci uloženy le- gislativními dokumenty. V praxi to tedy znamená dodání kom- pletní nové dokumentace k předmětnému novému (znovu vystrojenému) rozváděči, včetně prohlášení o shodě. Z hlediska plat- né legislativy se totiž bude na znovu vy- strojený rozváděč pohlížet tak, jako by se jednalo o nově vyrobený rozváděč. Odpověď zpracoval: Ing. Pavel Vojík

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=