ElektroPrůmysl.cz, červenec 2020

ElektroPrůmysl.cz DISKUSNÍ FÓRUM 100 | červenec 2020 Dotazy a odpovědi z diskusního fóra serveru www.in-el.cz Revizní lhůty pro nabíjecí stanice Jaké jsou revizní lhůty pro nabíjecí stanici elektrických vozíků? Odpověď: V současné době může mít pojmem „na- bíjecí stanice elektrických vozíků“ několik různých významů. V první řadě se může jednat o výrobek, který je dodávaný společně s elektrickým vozíkem. Takováto nabíjecí stanice má v průvodní dokumentaci stanovený způ- sob montáže a připojení k napájecí síti. Součástí dokumentace jsou i pokyny pro provádění kontrol, prohlídek a revizí. Ta- kováto nabíjecí stanice může spadat do rozsahu platnosti souboru ČSN EN 61851. V případě, že by se jednalo o trolejbusy, ko- lejová vozidla, průmyslové vozíky a vozidla navržená primárně pro použití jako terénní vozidla, tak na tyto druhy elektrických vozi- del se tento soubor nevztahuje. Dále se může jednat o nabíjecí stanici, která slouží pro umístění a provoz sta- ničních akumulátorových baterií. Jedná se tedy v zásadě o stavbu, která má defi- novaný způsob použití. V minulosti byly takovéto nabíjecí stanice zřizovány v sou- ladu s požadavky dnes už zrušené ČSN 33 2610:1995 Umístění a provoz staničních akumulátorových baterií – Nabíjecí stani- ce . Tato norma byla nahrazena ČSN EN 50272-2:2002 Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a akumulátorové in- stalace – Část 2: Staniční baterie . Tato norma v současnosti platí souběžně s ČSN EN IEC 62485-2:2019 Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a bateriové instala- ce – Část 2: Staniční baterie , která ji nahradí od 9. 4. 2021. Tyto normy stanovují poža- davky na revizi baterií a jejich provozního prostředí. V případě elektrických obvodů určených pro připojení nabíjecích stanic, které jsou výrobkem, je nutné se v rámci elektrických instalací nízkého napětí řídit požadavky sou- boru ČSN 33 2000, které jsou pro tento pří- pad upraveny požadavky ČSN 33 2000-7-722 ed. 3:2019 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-722: Zařízení jednoúčelová a ve zvlášt- ních objektech – Napájení elektrických vozidel . Nejsou-li lhůty pro provádění revizí sta- noveny výrobcem či projektantem anebo nevycházejí-li z ustanovení výše uvede- ných norem, je možné pro jejich stanovení použít ustanovení ČSN 33 1500:1990 Revi- ze elektrických zařízení tabulka 1 . Odpověď zpracoval: Ing. Pavel Vojík Zásuvky ve společných sprchách Potřeboval bych poradit, jak lze instalovat zásuvky ve společných sprchách sociálního zařízení pro sportovní aktivity. Ve sprchách je vymezen prostor pro sprchování osob zídkou do výše 15 centi- metrů. Zástěny sprchy nemají. Sprchové hlavice jsou řešeny jako pevné. Zásuvky jsou instalovány 2 metry od zóny, která je vymezena pro sprchování, na protější stěně, ve výši 1 metr od podlahy. Zásuvky jsou v provedení IP44. Samo- zřejmě jsou zapojeny přes proudový chrá- nič s I Δn ≤ 30 mA. Odpověď: Tato problematika je řešena v normě ČSN 33 2000-7-701 ed. 2:2007 Elektrické insta- lace nízkého napětí – Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Prostory s vanou nebo sprchou , která do-

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=