ElektroPrůmysl.cz, březen 2020

ElektroPrůmysl.cz DISKUSNÍ FÓRUM březen 2020 | 253 Příspěvky jsou převzaty z internetového portálu www.in-el.cz. Garantem jeho odborné části je Ing. Pavel Vojík. IN-EL, spol. s r. o. , Gorkého 2573, 530 02 Pardubice Tel.: (+420) 774 079 755, E-mail: info@in-el.cz, www.in-el.cz Obchod s tištěnou literaturou, e-knihami a informačním systémem ZDE. ed. 4:2011, ČSN EN 60446 ed. 2:2008, ČSN EN 60447 ed. 2:2004 a další). Z výše uvedených důvodů považujeme za vhodné používat pro instalaci silových a řídicích zařízení strojů samostatné rozvádě- če nn odpovídající normě ČSN EN 61439-1 a popř. dalším normám souboru ČSN EN 61439. V případě, kdy je výhodnější instalo- vat elektrická zařízení (silová i řídicí) přímo ve stroji, je nutno řídit se ustanoveními ČSN EN 60204-1 ed. 3 a popř. i dalších norem souboru ČSN EN 60204, které jsou pro pří- slušný případ elektrické instalace vhodné. Odpověď zpracoval: Ing. Michal Kříž Proudové chrániče světelných obvodů Mám dvě otázky ohledně použití proudo- vých chráničů světelných okruhů. 1. Musí být použit proudový chránič 30mA pro osvětlení ve zdravotním prostoru skupi- ny 1 (ordinace všeobecného lékaře) dle ČSN 33 2000-7-710 čl. 710.411.4? 2. Lze použít v bytě společný třípólový proudový chránič pro jeden světelný okruh (jistič) a více obvodů jističů jiného charakte- ru (např. zásuvky)? Byla by tak splněna pod- mínka ČSN 33 2130 ed. 3 Z1, která stanoví, že každý jednotlivý koncový světelný obvod v bytech a obdobných prostorech pro ubyto- vání se vybaví doplňkovou ochranoupomocí proudového chrániče a tím splněna podmín- ka ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 čl. 411.3.4? Nebo se musí použít proudový chránič jeden na osvětlení a druhý na ostatní obvody? Odpověď: Článek 710.411.4 z ČSN 33 2000- 7-710:2013 doplňuje ustanovení čl. 411.4 v ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018. Nicméně po- užití proudového chrániče ve světelnémob- vodu je vyvoláno ustanovením čl. 5.2.9 ČSN 33 2130 ed. 3:2014, kde je stanoveno, že je-li v prostorech občanské výstavby užito proudo- vých chráničů, pak žádný proudový chránič nesmí chránit více než jeden světelný obvod. Ve zdravotnických prostorech budou zcela určitě použity chrániče, protože ochranné opatření„automatické odpojení od zdroje“ je jedním ze základních opatření pro ochranu před úrazem elektrickým proudem (viz ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018 kapitola 411). Z hlediska použití proudových chráničů v bytech musí být každý světelný obvod chráněný pomocí chrániče. Tento požada- vek vychází nejen z ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018, ale také z ČSN 33 2130 ed. 3:2014/ Z1:2018. Touto změnou byl doplněn článek 5.2.9 normy. Zároveň je v tomto článku nor- my uveden odstavec, který stanovuje, že je-li v prostorech bytových domů, občanské výstavby a na pracovištích užito proudo- vých chráničů, pak žádný proudový chránič nesmí chránit víc než jeden světelný obvod. Použití skupinového třífázového chrá- niče pro jeden světelný obvod a více zá- suvkových obvodů sice a priori normami zakázané není, ale takovéto řešení nelze doporučit. Důvodem je možnost vzájem- ného ovlivňování světelného a zásuvko- vých obvodů při aktivaci chrániče, např. při aktivování chrániče unikajícími proudy při

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=