ElektroPrůmysl.cz, březen 2020

ElektroPrůmysl.cz DISKUSNÍ FÓRUM 252 | březen 2020 Dotazy a odpovědi z diskusního fóra serveru www.in-el.cz Rozváděč ano či ne? Tímto Vás chci požádat o Váš názor k ná- sledující problematice. Mám vzduchotech- nickou jednotku, což je strojní zařízení, které obsahuje sekce, kde jsou ventilátory, topení filtry apod. Jednotlivé sekce s kom- ponenty jsou řízeny a napájeny z řídicího zařízení. Doposud jsem při návrhu řídicí jednotky vycházel z ČSN EN 60204-1 ed. 3:2019. Pokud si ale projdeme základní normy pro rozváděče (ČSN EN 61439-1 ed. 2:2012, ČSN EN 61439-2 ed. 2:2012, popř. ČSN EN 61439-3:2012) začínám váhat, zda řídicí jednotka stroje není taky klasifiková- na jako rozváděč, protože: a) podle ČSN EN 61439-2 ed. 2 kapitola 1 – Rozsah platnosti : ROZVÁDĚČE navržené pro elektrická za- řízení strojů. Doplňující požadavky pro ROZVÁDĚČE tvořící součást stroje jsou uvedeny v souboru IEC 60204; b) vysvětlení pojmu rozváděč nn podle ČSN EN 61439-1 ed. 2 článek 3.1.1: kombinace jednoho nebo vice spínacích přístrojů nn spolu s přidruženými řídi- cími, měřicími, signalizačními, ochran- nými, regulačními zařízeními, se všemi vnitřními a mechanickými propojeními a konstrukčními částmi. Podle výše zmíněných bodů a) a b) by šlo usuzovat, že jednotka VZT musí splňovat ČSN EN 60204-1 ed. 3:2019 a zároveň ČSN EN 61439-1, 2 a 3. Přičemž je zvláštní, že nová strojní norma neobsahuje jedinou odvolávku na rozváděčové normy. Po pro- studování definice, co je rozváděč, by šlo říct, že rozváděč budou obsahovat snad všechny stroje = zvýšené požadavky na ná- vrh, ověření návrhu, kusové zkoušky, sho- da, prohlášení CE. Je tomu opravdu tak? Odpověď: Ohledně Vašeho poznatku, že mezi citovanými dokumenty nejsou v ČSN EN 60204-1 ed. 3 uvedeny technické normy pro rozváděče nn, je možno pochybovat. Alespoň z vydání ČSN EN 60204-1 ed. 3, kte- ré máme k dispozici ze stránek ČSN online, které provozuje Česká agentura pro stan- dardizaci (ČAS), se můžeme dozvědět, že mezi citované normy patří i ČSN EN 61439-1 ed. 2 uvádějící všeobecná ustanovení pro roz- váděče nízkého napětí . Kromě toho čl. 4.2.2 ČSN EN 60204-1 ed. 3 uvádí, že kromě po- žadavků v ČSN EN 60204-1 může projektant zvolit části elektrického zařízení stroje, které jsou v souladu s příslušnými částmi souboru ČSN EN 61439 pro rozváděče nn. Kromě toho pro veškerá strojní zařízení v současné době obecně platí nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických poža- davcích na strojní zařízení . To ve své příloze č. 1 v článku 1.5.1 uvádí mezi požadavky na přívod elektrické energie (pro strojní zařízení napájené elektrickou energií), že ve vztahu k nebezpečím způsobovaným elektřinou, se pro strojní zařízení použijí po- žadavky na bezpečnost uvedené v nařízení vlády, kterým se stanoví technické poža- davky na elektrická zařízení nízkého napětí. V současné době je tímto nařízením naříze- ní vlády č. 118/2016 Sb., o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí, při jejich dodávání na trh , které nahradilo předchozí nařízení vlády č. 17/2003 Sb., s kterým je soubor ČSN EN 61439 harmonizován. Také norma ČSN IEC/TR 61439-0 uvádě- jící návod na specifikaci rozváděčů uvádí v poslednímodstavci čl. 8.12.1 jakomožnost vestavění rozváděče do strojů. Ostatně řada požadavků, které platí pro stroje, platí i pro rozváděče (viz např. normy ČSN EN 60445

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=