ElektroPrůmysl.cz, březen 2020

ElektroPrůmysl.cz LEGISLATIVA A NORMALIZACE 180 | březen 2020 Zařazování prostorů výbušné atmosféry s hořlavým prachem Při zařazování prostorů se přebírá koncepce podobná té, která se používá pro hořlavé plyny a páry, při které je pro zařazení prostorů použito hodnocení pravděpodobnosti vzniku výbušné atmosféry s prachem. Hořlavý prach vytváří výbušnou atmosféru pouze při koncentracích v mezích výbuš- nosti. Ačkoliv oblak s velmi vysokou koncen- trací nemusí být výbušný, je zde nebezpečí, že koncentrace poklesne a může se dostat do mezí výbušnosti. V závislosti na pod- mínkách nemusí všechny zdroje úniku ne- zbytně vytvářet výbušnou směs prachu se vzduchem. Oblak prachu má rovněž pouze vzácně rovnoměrnou hustotu a má se pro- vést úvaha o možných změnách koncentra- ce v oblaku pro všechny podmínky a úniky. Prach, který není odstraněn mechanicky sáním nebo větráním, se usazuje ve vrstvě nebo hromadách s rychlostí, která závisí mezi jiným i na velikosti částic. Je nutno vzít na vědomí, že rozředěný nebo malý tr- valý zdroj úniku je časem schopen vytvořit potenciálně nebezpečné vrstvy prachu. Nebezpečí, která vytvářejí hořlavé pra- chy, jsou: • tvorba oblaku prachu z jakéhokoliv zdroje úniku, včetně vrstvy nebo hromady tak, že vznikne výbušná atmosféra prachu; • tvorba vrstev prachu, které nebudou vytvářet rozvířený prach, které však mohou být vzníceny v důsledku samovznícení nebo vystavení horkým povrchům nebo proudění tepla a způsobit tak nebezpečí požáru nebo přehřátí zařízení. Zapálená vrstva může rovněž fungovat jako iniciační zdroj pro výbušnou atmosféru. Kde mohou existovat výbušné oblaky pra- chu a vrstvy hořlavého prachu, mají být vy- loučeny iniciační zdroje. Pokud nelze iniciační zdroje vyloučit, musí být provedena opatření pro snížení pravděpodobnosti výskytu zdroje prachu a/ nebo iniciačního zdroje tak, aby jejich prav- děpodobnost současného výskytu byla tak malá, že je riziko zanedbatelné. V některých případech, kde nelze ne- bezpečí výbuchu zcela vyloučit, může být

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=