ElektroPrůmysl.cz, září 2019

Elektro Průmysl .cz ELEKTROINSTALACE 120 | září 2019 Proudové chrániče – přehled a použití I K čemu slouží, jak fungují a jak správně vybrat proudové chrániče? Jejich rozsáhlé problematice se budeme věnovat v několika nadcházejících číslech Newsletteru. Nyní se zaměříme na základní funkce proudového chrániče a na vliv nových norem při jejich použití. S rozvojem techniky během minulého sto- letí zaznamenala překotný rozvoj přede- vším elektrotechnika, která se stala nedíl- nou součástí našeho každodenního života. Elektřina je velice užitečným pomocníkem, ale při nevhodném nebo neopatrném po- užití může představovat ohrožení našeho majetku, zdraví nebo dokonce života. Proto se již od počátku rozvoje elektro- techniky rozvíjí také ochranná opatře- ní proti úrazu elektrickým proudem a ochrana před nebezpečím vzniku po- žáru . Jednou z cest hledání dokonalejší ochrany před nežádoucími účinky elektric- kého proudu jsou proudové chrániče . Proudové chrániče poskytují ochranu při poruše i v případě přímého dotyku . Současně je možné pomocí proudových chráničů, ve velmi rané fázi, předejít požá- rům způsobovaným poruchovými proudy při zemním spojení. Kromě informací o ochranném účinku proudových chráničů je pro elektrotechni- ky důležité znát, jak tyto přístroje fungují a jak se správně používají v instalaci vzhle- dem k požadavkům v danémmístě instala- ce. Důležitý je také výběr správného typu proudového chrániče. Základní funkce proudového chrániče Všechny proudové chrániče, bez ohledu na uspořádání nebo konstrukční řešení, se skládají ze tří základních částí , které mo- hou být i samostatnými přístroji, viz obr. 1. • součtový proudový transformátor • vybavovací relé (chráničové relé) • spínací mechanizmus Součtový proudový transformátor detekuje reziduální proud. Tvoří ho toroidní (prsten- cový) transformátor, jehož jádro (magnetic- Obr. 1 Princip funkce proudového chrániče a jeho základní části L1 1 T R 2 3 N 2 PE I CH I CH - C hybový proud I Δ - reziduální (rozdílový proud); I S - S vodový proud R - odpor testovacího obvodu T - testovací tlačítko I S 4 6 N L2 L3 N PE PROUDOVÝ CHRÁNIČ SPOTŘEBIČ Vybavovací (diferenciální) relé Součtový tranformátor proudu Volnoběžka spojená se silovými kontakty I Δ I Δ I Δ = I CH + I S

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=