ElektroPrůmysl.cz, únor 2019

Elektro Průmysl .cz LEGISLATIVA A NORMALIZACE 52 | únor 2019 Základní změny v nové normě ČSN EN 60204-1 ed. 3 oproti ed. 2 Těm pozorným jistě neuniklo, že dnes 1.2.2019 vyšla nová edice technické normy ČSN 60204-1 ed. 3 Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Obecné požadavky s platností od 1. března 2019, která vychází z IEC 60204-1:2016. Souběžně s novou edicí je možné dále po- užívat ČSN 60204-1 ed. 2 a to do 14.9.2021. Nová edice normy ČSN 60204-1 ed. 3 specifikuje požadavky na elektrická zaří- zení strojů. Především platí pro používání elektrických, elektronických a programo- vatelných zařízení a systémů u strojů, které nejsou během činnosti přenosné rukou, včetně skupiny strojů, které pracují společ- ně koordinovaným způsobem. Rizika spojená s nebezpečími vztahu- jícími se k elektrickým zařízením musí být posuzována jako součást souhrnných po- žadavků na hodnocení rizika stroje. Tím se identifikuje potřeba snížení rizika, určí při- měřená snížení rizika a určí nutná ochran- ná opatření pro osoby, které mohou být vystaveny těmto nebezpečím, při zachová- ní vhodné úrovně výkonnosti stroje a jeho zařízení. Je nutné si uvědomit, že norma neza- hrnuje veškeré požadavky na bezpečnost, které jsou stanoveny jinými normami nebo předpisy, pro ochranu osob před jinými než elektrickými nebezpečími. Je nutné posouzení rizik celého strojního zařízení dle požadavků směrnice 2006/42/ES. Nebezpečné stavy mohou mít mimo jiné následující příčiny: • poruchy nebo poruchové stavy v elektrických zařízeních, které mají za následek možnost úrazu elektrickým proudem, oblouk nebo požár; • poruchy nebo poruchové stavy v řídicích obvodech (nebo součástkách a přístrojích spojených s těmito obvody), které mají za následek chybnou funkci stroje; • poruchy nebo přerušení ve zdrojích energie i poruchy nebo poruchové stavy v silových obvodech, které mají za následek chybnou funkci stroje; • ztráta spojitosti obvodů, například závislých na kluzných nebo valivých kontaktech, která může mít za následek poruchu bezpečnostní funkce; • elektrická rušení, například elektromagnetické, elektrostatické, vytvářená buď vně nebo uvnitř elektrického zařízení, která mají za následek chybnou funkci stroje; • uvolnění akumulované energie (buď elektrické, nebo mechanické), která má za následek například úraz elektrickým proudem, neočekávaný pohyb, který může způsobit zranění; • povrchové teploty, které mohou způsobit zranění;

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=