ElektroPrůmysl.cz, únor 2019

Elektro Průmysl .cz DISKUSNÍ FÓRUM 106 | únor 2019 Dotazy a odpovědi z diskusního fóra serveru www.in-el.cz Termín revizí venkovního osvětlení Mám dotaz ohledně termínů revizí venkov- ního osvětlení. Venkovní osvětlení na parko- višti před objektem je napojeno z rozváděče uvnitř objektu a v tomto objektu se prová- dějí pravidelné revize co 2 roky (objekt je ur- čen pro shromažďování více než 200 osob) – a nyní dotaz: mají se revize sloupu venkov- ního osvětlení provádět co 2 roky zároveň s elektrickou instalací uvnitř objektu, nebo stačí co 4 roky dle ČSN 33 1500 Z3 (bývalé prostředí venkovní)? Odpověď: Jsme toho názoru, že spolu s revizí objektu, ze kterého se napájí venkovní osvětlení na parkovišti před objektem, je třeba provést i revizi přívodního vedení k tomuto osvětle- ní a každé čtyři roky aby se prováděla elek- trická revize venkovního osvětlení (v soula- du s ČSN 33 1500 tabulkou 1, pořadové číslo 14 a tabulkou v příloze 2 zavedené změnou Z3 této normy). Odpověď zpracoval: Ing. Michal Kříž Pospojování ve zdravotnických prostorech Mám dotaz ohledně pospojování ve zdra- votnických prostorech skupiny 0 a 1. Ve zdravotním středisku s několika or- dinacemi je přívodní kabel pro rozváděč zubní ordinace CXKH-R-J 5 x 10 mm 2 . Z roz- váděče zubní ordinace je pak vyveden vodič pospojování H07V-K ZŽ 16 mm 2 na přípojni- ci doplňujícího pospojování a z ní pak vodiči H07V-K ZŽ 6 mm 2 na vodivé části v ordinaci. Otázka zní, jestli na přípojnici doplňující- ho pospojování nebo do rozváděče zubní ordinace musí být připojen vodič pospojo- vání (jakého průřezu) spojený s ostatními přípojnicemi pospojování objektu, ke kte- rým je připojen uzemňovací přívod, nebo stačí připojení pouze k ochrannému vodiči z přívodního kabelu CXKH-R-J 5 x10 mm 2 ? Odpověď: Důvodem, proč by navíc k pospojování zajištěnému ochrannými vodiči pospo- jování přivedenými do rozváděčů ve zdravotnických prostorech skupiny 0 a 1 z přívodních rozváděčů ještě propoje- ní s ostatními přípojnicemi pospojování v danémobjektu, by mohlo být důkladněj- ší zajištění tohoto pospojování v daném objektu. Ovšem při řádně provedeném pospojování připojením přípojnice po- spojování v jednotlivých zdravotnických prostorech k samostatnému ochrannému vodiči z přívodního kabelu a při řádném provádění pravidelných revizí však nepo- važujeme toto důkladnější pospojování za nutné. Pokud by se jednalo o ještě neho- tovou elektrickou instalaci, bylo by mož- né důkladnější pospojování zajistit ještě jeho doplněním samostatným vodičem pospojování vedeného z hlavní ochranné přípojnice, se kterým by byly ještě spoje- ny přípojnice pospojování v jednotlivých zdravotnických prostorech. Za chybu by- chom ovšem nepovažovali, kdyby uvede- né přípojnice pospojování byly připojeny pouze k samostatnému ochrannému vo- diči přívodu, jak je uvedeno výše. Odpověď zpracoval: Ing. Michal Kříž Oprava nebo rekonstrukce elektroinstalace v bytových domech? Obracím se na Vás s dotazem ohledně re- konstrukce elektroinstalace v bytových domech. V této oblasti je mnoho mýtů

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=