ElektroPrůmysl.cz, říjen 2019

Elektro Průmysl .cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE 90 | říjen 2019 Sledování technického stavu a jeho použití na odstředivých pumpách Snadné sledování stavu Odstředivá čerpadla se používají v široké škále aplikací: systémy vody a odpadních vod, chladicí okruhy nebo zásobování mazivy. Sledování stavu čerpadel umožňuje údržbu na vyžádání a zaručuje vysokou dostupnost. Dr. Jörg Lantzsch, ifm electronic gmbh Porucha odstředivého čerpadla je pro mnoho odpovědných osob ve výrobě hororovým scénářem. Přerušení dodávky chladicího média, například v průmys- lových aplikacích, může například vést k rozsáhlému odstavení zařízení a v nej- horším případě k následnému poškození. Související výrobní ztráty obvykle způso- bují vysoké náklady. Pravidelná údržba čerpadel byla v minulosti standardní me- todou, jak se těmto poruchám vyhnout. V éře Industry 4.0 jsou však možná i jiná řešení, která jsou bezpečnější a nákladově efektivnější. On-line průběžná diagnostika Komunikace dat z výroby do systémů vyšší úrovně je jedním ze základních požadavků na aplikace v kontextu Industry 4.0. Senzo- ry, které zaznamenávají relevantní naměře- né hodnoty přímo u strojů a zařízení, jsou zvláště důležité. Měřenými hodnotami při monitorování stavu odstředivých čerpadel jsou například teploty vinutí motoru, rych- lost čerpadla a vibrace. Signály ze senzorů, které zaznamenávají tyto hodnoty, však uživateli příliš nepomáhají. Spíše jde o ge- nerování cenných informací z těchto dat. Toto je opět klíčový požadavek pro aplika- ce Industry 4.0: Data se musí stát informa- cemi. Protože pouze smysluplné informace umožňují činit smysluplná rozhodnutí. Například v případě odstředivého čer- padla musí být ložisko vyměněno, pokud vibrace naznačují opotřebení ložiska. V ideálním případě k tomu dojde před se- lháním čerpadla v důsledku poškození lo- žiska. Taková údržba založená na sledování stavu snižuje náklady na údržbu a zvyšuje dostupnost zařízení. Velmi uživatelsky pří- větivou metodu pro generování informací pro stavově orientovanou údržbu z namě- řených hodnot poskytuje aplikační řešení od ifm. Zákazník zde obdrží kompletní ře- šení díky senzorům, diagnostické elektro- nice a průmyslovému PC, na kterém je již Obr. 1 Odstředivá čerpadla se používají v mnoha aplikacích - porucha může vést ke ztrátám výroby a tím i vysokým nákladům.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=