ElektroPrůmysl.cz, říjen 2019

Elektro Průmysl .cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 86 | říjen 2019 Ochrana před nepřímým dotykem u rozváděče nízkého napětí Ochrana při poruše má chránit před důsledky poruchy v rozváděči a poruchy ve vnějším obvodu napájeném prostřednictvím rozváděče. Rozváděč bude normálně zahrnovat ochranná opatření a bude vhodný pro instalaci v síti v souladu s normou ČSN 33 2000-4-41 ed. 3. Ochranná opatření vhodná pro jiné typy instalace mají být předmětem dohody mezi výrobcem a uživatelem. Pro ochranu při poruše má být použito nejméně jedno ze tří ochranných opatření, která jsou popsána níže. Požadavky na ochranný vodič pro usnadnění automatického odpojení napájení Poruchy v rozváděčích Každý rozváděč bude zahrnovat takové ochranné prostředky, které v případě poru- chy v rozváděči automaticky vyvolají odpo- jení napájení obvodu, v němž došlo k poru- še, a/nebo celého rozváděče. Aby byl ochranný obvod dostačující, budou všechny neživé části rozváděče vzá- jemně spojeny. Je třeba upozornit na: a) je-li část rozváděče odstraněna, ochranné obvody (spojitost uzemnění) pro zbývající část rozváděče nemají být přerušeny; b) pro víka, dveře, krycí panely a podobné části jsou obvyklé kovové šroubové spoje a kovové závěsy považovány za dostatečné pro zajištění spojitosti, pokud k nim není upevněno žádné elektrické zařízení přesahující meze malého napětí. Jestliže jsou k víkům, dveřím nebo krycím panelům připevněny přístroje s napětím přesahujícím meze malého napětí, budou pro zajištění spojitosti uzemnění přijata doplňující opatření. Bude použit ochran- ný vodič (PE) nebo ekvivalentní elektrický spoj speciálně navržený a ověřený pro tento účel. Neživé části zařízení, které nemohou být připojeny k ochrannému obvodu upevňo- vacími prostředky zařízení, budou připoje- ny k ochrannému obvodu rozváděče vodi- čem s dostatečným průřezem. Některé menší neživé části (o rozměrech nepřesahujících 50 x 50 mm) rozváděče, které nepředstavují nebezpečí, nemusí být k ochrannému vodiči připojeny. To platí pro šrouby, nýty, štítky, části malých zaříze- ní a podobné prvky. Připojení neživé části k přívodnímu ochrannému obvodu je považováno za do- statečné, je-li odpor tohoto připojení menší než 0,1Ω. Poruchy ve vnějších obvodech napájených prostřednictvím rozváděče Ochranný obvod v rozváděči bude ve větši- ně instalací tvořit nedílnou část ochranné- ho obvodu. Jakýkoliv proud v ochranném obvodu na následné straně rozváděče bude procházet ochranným obvodem, dokud nebude přerušen zařízením jistícím před zkratem, v rozváděči, čímž bude chrá- nit obvod, v němž došlo k poruše. Výrobce zajistí ochranný obvod v roz- váděči, který je schopný vydržet nejvyšší tepelná a dynamická namáhání, která se mohou vyskytnout na místě instalace roz- váděče, v důsledku poruch ve vnějších ob- vodech napájených prostřednictvím rozvá- děče. Ochranným obvodemmůže být skříň rozváděče, rám, a/nebo samostatný vodič.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=