ElektroPrůmysl.cz, říjen 2019

Elektro Průmysl .cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 80 | říjen 2019 Zkratové proudy a vypínání zkratového proudu mohou mít za následek různé dru- hy namáhání: • extrémně velké síly mezi vodiči, • velmi vysoké oteplení v krátké době, • ionizace vzduchu v důsledku vypnutí oblouku, což má za následek nižší vzdu- chovou izolaci, • přetlak v důsledku vypnutí oblouku, což má za následek velké síly působící na skříň. Rozváděče mají být schopné vydržet tepel- né a dynamické namáhání v důsledku zkra- tových proudů vycházejících z napájecích zdrojů, k nimž jsou připojeny. Výrobce zvolí spínací přístroje a součásti tak, aby byly vhodné pro konkrétní aplika- ci se zřetelem na vnější návrh rozváděče (např. nekrytý nebo krytý), jejich jmenovitá napětí, jmenovité proudy, jmenovitý kmi- točet, životnost, zapínací a vypínací schop- nost, zkratovou odolnost atd. Všechny spínací přístroje a součásti, které mají zkratovou odolnost a/nebo jme- Koordinace zařízení jistících před zkratem u rozváděčů nízkého napětí Spínací přístroje a součásti vestavěné do rozváděčů nízkého napětí musí odpovídat příslušným normám ČSN. novitou vypínací schopnost menší, než se pravděpodobně vyskytnou na místě insta- lace, budou dostatečně chráněny pomocí ochranných zařízení omezujících proud, jako jsou pojistky nebo jističe. Koordinace spínacích přístrojů a součás- tí, například koordinace spouštěčů motorů se zařízeními jistícími před zkratem, musí odpovídat příslušným normám ČSN. Jestliže pracovní podmínky vyžadují maximální kontinuitu napájení, nastavení nebo volba zařízení jistících před zkratem v rozváděči budou, kde je to možné, od- stupňovány tak, aby zkrat v kterémkoliv výstupním obvodu byl vypnut spínacím přístrojem instalovaným v obvodu, v němž došlo k poruše, aniž by byly ovlivněny ostatní výstupní obvody, čímž se zajistí se- lektivita ochranného systému. Koordinace ochranných zařízení má být předmětem dohody mezi výrobcem a uži- vatelem. Taková dohoda může být nahra- zena informací uvedenou v dokumentaci výrobce.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=