ElektroPrůmysl.cz, říjen 2019

Elektro Průmysl .cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 76 | říjen 2019 Chci kvalitu – chci úspory – chci KNX Značná část projektantů si již plně uvědomila, že vytváření kvalitních systémových instalací vyžaduje úzkou spolupráci při tvorbě projektů pro silovou instalaci, pro měření a regulaci i pro sdělovací rozvody. Protože jedině takto lze dosáhnout všech uživateli objektů požadovaných cílů – maximálního komfortu, jednoduchosti obsluhy a minimální spotřeby energie. A navíc, při správném projektování se výrazně snižuje potřeba kabelů – instalace jsou jednodušší. Ing. Josef Kunc Jak vytvářet KNX instalace Přestože nepřetržitě roste počet objektů vybavených systémovou elektrickou insta- lací KNX i dalšími systémy, stále je vysoký počet staveb realizován i s několika různý- mi, na sobě nezávislými řídicími systémy, z nichž každý reguluje zpravidla jen jeden soubor funkcí. Pro řízení osvětlení se po- užije nejjednodušší klasická elektrická in- stalace, jak ji známe z panelových domů. Vytápění reguluje nezávislý řídicí systém, žaluzie další specializovaný systém, chla- dicí a ventilační funkce systém třetí. Přitom tyto systémy často neumí vzájemně ko- munikovat, takže bývá obrovským problé- mem vytvořit společnou vizualizaci a také vzájemné vazby mezi jednotlivými funkce- mi pro dosažení vyšších úspor energií. Vel- ké potíže tvoří možnost přidávání dalších funkcí, jakými mohou být vazby na řízení provozu bazénu, sauny, zalévání zahrady, vyhřívání okapů nebo chodníků, vytváření libovolných kombinací provozních stavů jakýchkoli spotřebičů (scén), časových pro- gramů, vzdálených přístupů, či vazby na elektronické zabezpečení objektu. Namísto několika zcela samostatných ří- dicích systémů je výhodné instalovat jeden společný systém ovládající osvětlení i pro- voz žaluzií, řídící spotřebu tepla a současně komunikující s jakýmikoli dalšími systémy. Tak je umožněna jednoduchá společná vi- zualizace, nebo vytváření scén a časových programů napříč všemi oblastmi funkcí po- užitých v objektu. Vzdálené přístupy, které jsou uživateli žádány stále častěji, jsou tak- to rovněž snáze realizovatelné. Při volbě vhodné systémové instalace je důležité detailní posouzení toho, zda použít systém dodávaný jediným výrobcem anebo systém mezinárodně normalizovaný, pro nějž lze volit vzájemně nahraditelné produk- ty od několika stovek výrobců, tedy systém KNX. Z praxe je známé, že např. i renomovaný výrobce může skončit s dodávkami jednoho systému a nabízí jiný systém, který však není schopen spolupracovat s předchozím systé- mem. A co potom mají dělat uživatelé, kteří potřebují rozšířit stávající instalaci o další funkce nebo nahradit poškozený přístroj, když výrobce již potřebné prvky nedodává? Obr. 1 Čím vyšší počty funkcí a funkčních oblastí, tím vyšší náklady na klasickou instalaci

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=