ElektroPrůmysl.cz, říjen 2019

Elektro Průmysl .cz LEGISLATIVA A NORMALIZACE 42 | říjen 2019 Podstatná a nepodstatná změna strojního zařízení V § 72 příručky pro uplatňování směrnice 2006/42/ES o strojních zařízeních je stanoveno, že: „Směrnice 2006/42/ES o strojních zařízeních se vztahuje rovněž na strojní zařízení založená na použitém strojním zařízení, které bylo přeměněno nebo přestavěno tak podstatně, že je lze považovat za nové strojní zařízení“. Pro stanovení, že strojní zařízení bylo pře- měněno nebo přestavěno tak podstatně, že je lze považovat za nové strojní zařízení, není možné uvést přesná kritéria. Podstatná změna znamená, že provozo- vané zařízení se stává novým strojním zaří- zením uváděným na trh nebo do provozu. „Osoba“ provádějící změnu se stává výrob- cem nového strojního zařízení a musí plnit veškeré příslušné požadavky. Podstatnou změnou se rozumí změna funkcí nebo„výkonu“ – tj. určení, vlastností, parametrů nebo používání zařízení (ustano- vení § 82 příručky pro uplatňování směrnice 2006/42/ES). Změna výrobcem stanove- ných mezních hodnot dle dokumentace o posouzení rizika (ČSN EN ISO 12100 , čl. 5.3). Nepodstatná změna znamená, že pro- vozované strojní zařízení je nadále pro- vozovaným strojním zařízením. „Osoba“ provádějící změnu dokumentuje a ověřuje vhodnost provedených změn. Nepodstatnou změnou se rozumí, že vlastnosti zařízení byly zachovány – tj. oprava zařízení a jejich částí nebo náhrada zastaralých, nefunkčních nebo již nevy- ráběných komponentů za nové (se shod- nými vlastnostmi). Doplnění ochranných prostředků k zajištění bezpečnosti provo- zovaného zařízení – v souladu s platnou legislativou (dle NV 378/2001 Sb.). Obecné zásady dle § 39 příručky pro uplatňování směrnice 2006/42/ES pro kombinaci strojů nových a provozovaných lze rozdělit do dvou skupin podle toho, zda změny u souboru strojních zařízení vedou nebo nevedou k vystavení nového ES pro- hlášení o shodě pro celý soubor strojních zařízení. Základním kritériem je zhodnocení, zda provedené změny významně neovlivňu- jí fungování nebo bezpečnost ostatních částí souboru (tj. základních jednotek, ze kterých je soubor strojních zařízení složen).

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=