ElektroPrůmysl.cz, říjen 2019

Elektro Průmysl .cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA 4 | říjen 2019 Proč a jak je třeba měřit odpor uzemnění Vadné uzemnění nejen že přispívá ke zbytečným prostojům, nedostatečné uzemnění je také nebezpečné a zvyšuje riziko poruch zařízení. Bez účinného systému uzemnění bychom mohli být vystaveni riziku zásahu elektric- kým proudem, nemluvě o chybách měření přístrojů, problémech způsobených harmo- nickým zkreslením, problémech s účiníkem a celé řadě potenciálních občasných problé- mů. Pokud nemají poruchové proudy kudy odtéci do země prostřednictvím správně navrženého a udržovaného zemnícího sys- tému, najdou si nepředpokládané cesty jin- de – a může to být i přes lidská těla. Kvalitní uzemnění nepřispívá jen k bez- pečnosti, je také předpokladem pro před- cházení škodám. Kvalitní zemnicí systém zlepší spolehlivost zařízení a sníží pravdě- podobnost škod způsobených bleskem nebo poruchovými proudy. Požáry na pra- covištích zapříčiněné poruchami elektro- instalace způsobí každoročně miliardové škody. Nemluvě o souvisejících nákladech na soudní pře a ztrátách z hlediska osobní i firemní produktivity. V průběhu času mohou korozívní půdy s vysokým obsahem vlhkosti a velkým obsa- hem solí za přispění vysoké teploty znehod- nocovat zemnicí tyče a jejich připojení. Proto i když zemnicí systém při počáteční insta- laci vykazoval dostatečné hodnoty odporu uzemnění, může se odpor zemnícího systé- mu při rozežírání zemnicích tyčí zvyšovat. Jednoduché zemnicí systémy tvoří jeden zemnič osazený do země. Použití jednoho zemniče je nejčastější formou uzemnění a používá se v domácnostech i komerčních objektech. Složitější zemnicí systémy se skládají z více propojených zemnicích tyčí, sítí, zemnicích desek a zemních smyček. Takovéto systémy obvykle nalezneme v roz- vodnách elektráren, v ústřednách a u stožá- rů antén mobilních operátorů. Složité sítě významně zvyšují kontaktní plochu s okolní zemí a snižují zemní odpor. Proč je třeba zjišťovat odpor půdy? Znalost odporu půdy je zapotřebí nejčastě- ji při rozhodování o konstrukci zemnícího systému v případě nových instalací (stavby na zelené louce) tak, aby byly splněny poža- davky na zemní odpor. Ideální je nalézt mís- to s nejnižším možným odporem. Jak jsme si však již řekli, nepříznivé půdní podmínky lze překonat složitějšími zemnícími systémy. Odpor půdy ovlivňuje složení půdy, ob- sah vlhkosti a teplota. Půda nebývá homo- genní a její odpor se liší podle geografického umístění a hloubky. Obsah vlhkosti se mění s ročními obdobími a liší se podle charakteru zemského podloží a úrovně hladiny spodní Obr. 1 Měření zemního odporu pomocí zemnících kolíků Testovaný zemnič Napěťová elektroda Proudová elektroda I A V E S H U U 0% 52% 62% 72%

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=