ElektroPrůmysl.cz, říjen 2019

Elektro Průmysl .cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA 32 | říjen 2019 Měření impedance zkratové smyčky Nejčastěji používaná metoda ochrany proti zásahu proudem, ochrana před nepřímým dotykem v obvodech vybavených nadproudovou ochranou, spočívá v samočinném vypnutí napájení v případě, že se objeví nebezpečné dotykové napětí na dostupných vodivých elementech elektrických zařízení. Tehdy dochází k průtoku proudu v obvodu fáze – ochranný vodič, zvaného zkratový proud, který by měl způsobit sepnutí nad- proudového jističe a vypnutí napájení. Pro- tože dostupné prvky nemohou zůstávat příliš dlouho pod vlivem nebezpečného dotykového napětí, musí ochrana zafungo- vat v čase dostatečně krátkém, jehož hod- notu stanovují normy. Podmínku správné ochrany popisuje vzoreček: Z S =U n /I A kde je: Z S impedance zkratové smyčky, I A vypínací proud způsobující vypnutí nadproudového zabezpečení ve vyžadovaném čase (závislý na časové a proudové charakteristice použitého zabezpečení a na předepsaném vypí- nacím čase), U n jmenovité napětí sítě vůči zemi. Hodnotu impedance Z S potřebnou ke sta- novení, zda je ochrana správná, je nutné změřit. Při měření zkratové smyčky tech- nickou metodou je prováděn„umělý zkrat”. Přístroj provádí měření napětí bez zatíže- ní a následně při krátkodobém zatížení zkratovým odporem. Impedance zkratové smyčky je vypočtena na základě rozdílu poklesů napětí. Většina měřicích přístrojů impedance zkratové smyčky umožňuje také měření v obvodech L-PE v instalacích zabezpeče- ných proudovými chrániči bez jakéhokoli zásahu do obvodu. Takové měření prová- děné proudem nižším než 15 mA je pro- taženo v čase, rozlišení výsledku činí po- dobně jako u jiných měření 0,01 Ω. Některé přístroje však umožňují měření s rozliše- ním výsledku 0,1 mΩ (napájecí body, roz- vodny, trafostanice), s využitím měřicího proudu maximálně 280 A, což umožňuje měření v souladu se souborem norem ČSN EN 61557, dokonce pro obvody, kde se vy- skytují miliohmové hodnoty impedance zkratové smyčky. Měřicí přístroje impedance zkratové smyčky mohou být používány k měření zemního odporu s použitím pomocného zdroje napětí (fázového vodiče sítě). Změřená hodnota je tedy zvýšena – vý- sledek měření je součtem odporu měřené- ho zemniče, pracovního uzemnění, zdroje a fázového vodiče. Pokud však je menší než přípustná hodnota pro zkoumané uzem- nění, lze ji uznat za správnou a není třeba používat přesnější měřicí metody. PE Měřicí přístroj N L3 L2 L1 V R L R 0

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=