ElektroPrůmysl.cz, říjen 2019

Elektro Průmysl .cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA 30 | říjen 2019 Proč měřit izolační odpor? Nejzávažnějším důvodem testování izolace je zaručení bezpečnosti osob i veřejnosti. Provedením testu stejnosměrným vysokým napětím mezi nenapájeným fázovým (živým) vodičem, uzemněným a zemnicím vodičem můžete eliminovat možný životu nebezpečný zkrat nebo zkrat do uzemnění, který by mohl způsobit požár. Navíc je testování izolace důležité pro ochra- nu a prodloužení životnosti elektrických systémů a motorů. Periodické údržbové testy mohou poskytnout cenné informace o stavu opotřebení a pomoci s předpovědí možné poruchy systému. Včasná náprava problémů bude znamenat nejen bezpo- ruchový chod systému, ale také prodlouží provozní dobu nejrůznějšího vybavení. Testery izolačního odporu lze používat ke zjišťování integrity vinutí nebo kabeláže motorů, transformátorů, rozvaděčů a elek- trických instalací. Metoda testování je daná typem testovaného vybavení a důvodem testování. Krátkodobé testování s okamži- tým odečtem může být využito pro nízko- kapacitní zařízení, přičemž testy s projekcí vývoje jako napěťovými kroky nebo testy dielektrické absorpce mohou být použity pro časově proměnné proudy trvající i ně- kolik hodin. Při testování izolace používáme relativ- ně vysoké stejnosměrné napětí, aby byl unikající proud zjevnější. Účelem přístrojů je aplikovat testovací napětí „nedestruk- tivním“ a velmi kontrolovaným způsobem. Přestože dodávají vysoké napětí, dodávaný proud je přísně omezený. Pomáhá to za- bránit poškození systémů s nedostatečnou izolací a zamezit tomu, aby byl obsluhující pracovník vystaven nebezpečně vysoké úrovni proudu při náhodném kontaktu. Všechny digitální multimetry (DMM) mají schopnost měření odporu (v ohmech). Tato funkce však využívá jen pár voltů. U systé- mů, které mají pracovat s více než pár vol- ty, nám použití standardní funkce měření odporu neposkytuje přesný obrázek nepo- rušenosti izolace. Izolaci chceme měřit při vyšším než provozním napětí. Zaručí to, že se projeví všechny případné úniky, a pokud existuje možnost vzniku elektrického ob- louku, v řízených testovacích podmínkách ji objevíme. Při měření pod napětím dochází v izo- laci k fyzickým jevům, v jejichž důsledku dochází k průtoku proudu. Můžeme rozlišit následující součásti proudu protékajícího izolací při měření odporu: • kapacitní nabíjecí proud – závislý na kapacitě (např. na délce měřeného kabelu), • polarizační (absorpční) proud – výsledek přesunování nábojů či dipólů pod vlivem elektrického pole, • únikový proud izolace – součet proudů plynoucích materiálem či po povrchu.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=