ElektroPrůmysl.cz, říjen 2019

Elektro Průmysl .cz SOFTWARE 118 | říjen 2019 Návrh rozváděčů v programu PCSCHEMATIC Elektroprojekční software PCSCHEMATIC má při zpracování elektro dokumentace široký záběr možností – od domovních instalací až po ovládání strojů a řízení procesů. V tomto článku se podíváme na jeho některé zajímavosti při návrhu a práci s rozváděči. Všechny zmíněné možnosti jsou pevnou součástí programu. Ing. Milan Klauz, CADware s.r.o. Návrh domovního rozváděče Jedním z modulů programu, který je sou- částí programu, je návrh domovních rozvá- děčů. Vyznačuje se vysokým stupněm au- tomatizace, takže návrh rozváděče probíhá velmi rychle, i když práce s modulem je jed- noduchá. Postup práce při návrhu domov- ního rozváděče je možné popsat takto: V ovládacím panelu modulu se vybírají z nabídky knihovny prvků potřebné pří- stroje rozváděče (proudový chránič, jistič, svodič přepětí, pojistky atd.), a to podle vý- robce, požadovaného proudového zatížení a počtu fází. Symboly vybraných přístrojů se seřadí v kreslící ploše podle jejich vzájemné- ho propojení – pod sebou, jsou -li zapojeny v sérii, vedle sebe pro paralelní zapojení. Vlastní spoje nakreslí program sám. K pří- strojům lze zapsat i jejich význam v rozvá- děči (světelný okruh kuchyně atd.). Tím do- stává program informace nejen o použitých přístrojích, ale i jejich jednopólovém zapo- jení a významu, včetně potřebného popisu. Z nabídky programu se potom vybere vhodný typ rozváděče, a to podle výrobce a počtu modulů. Vybrané přístroje se do zobrazeného obrázku rozváděče rozmístí buď automaticky podle vzájemného za- pojení přístrojů, nebo manuálně přesouvá- ním obrázků přístrojů podle potřeby. Následně se vyplní informace o daném projektu a rozváděči (norma, EMC prostře- dí, rozvodná soustava, provozní napětí, in- formace o způsobu ochrany před dotykem neživých částí rozváděče atd.). Program sám provede výpočet tepel- ných ztrát rozváděče v závislosti na vybra- ných přístrojích a rozváděče, okolní teploty a dalších parametrech. Výsledky zapíše do výpisu, který je součástí dokumentace. V konečné fázi vytvoří program auto- maticky dokument navrženého domov- ního rozváděče, a to v podobě projektu o několika stránkách, který zahrnuje údaje Obr. 1 Ovládací panel návrhu domovního rozváděče, zde při výběru potřebných přístrojů do stromečku zapojení

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=