ElektroPrůmysl.cz, prosinec 2019

Elektro Průmysl .cz DISKUSNÍ FÓRUM 96 | prosinec 2019 Dotazy a odpovědi z diskusního fóra serveru www.in-el.cz Kontrola bezpečnosti provozu strojního zařízení Kdo může provádět kontrolu bezpeč- nosti provozu strojního zařízení dle NV č. 378/2001 Sb.? Může tuto kontrolu provést i revizní technik, který vyhotoví pravidelnou revizi dle ČSN EN 60204-1 ed. 2 a současně pro- vede již zmíněnou kontrolu? Odpověď: Nevíme o tom, že by v některém předpise bylo přesně stanoveno, kdo může provádět kontroly technického zařízení, které jsou předepsány v § 4 nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technic- kých zařízení, přístrojů a nářadí . V § 4 uvede- ného nařízení je stanoveno, že: 1. Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu je prováděna podle průvodní dokumentace výrobce. Není- li výrobce znám nebo není-li průvodní dokumentace k dispozici, stanoví rozsah kontroly zařízení zaměstnavatel místním provozním bezpečnostním předpisem . 2. Zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací. Následná kontrola musí být prováděna nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem , nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak. 3. Provozní dokumentace musí být uchovávána po celou dobu provozu zařízení. Dále vycházíme z toho, že podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce § 101 platí: (1) Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce (dále jen "rizika"). (2) Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená zaměstnavateli podle odstavce 1 nebo zvláštními právními předpisy je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají. Podle § 102 zákoníku práce je zaměstna- vatel povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracov- ní podmínky. K tomu je zaměstnavatel povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ze- jména stav výrobních a pracovních pro- středků … . Rovněž v zákoně č. 309/2006 Sb., o zajiš- tění dalších podmínek bezpečnosti a ochra- ny zdraví při práci, je v § 4 stanoveno, že za- městnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány . Podle § 9 odst. 2 tohoto zákona zaměstnavatel může zajišťo- vat plnění úkolů v prevenci rizik, je-li k tomu způsobilý nebo odborně způsobilý … sám, jinak je povinen zajistit tyto úkoly odborně způsobilým zaměstnancem, kterého zaměst- nává v pracovněprávním vztahu. Nemá-li ta- kového zaměstnance, je povinen zajistit je jinou odborně způsobilou osobou .

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=