ElektroPrůmysl.cz, prosinec 2019

Elektro Průmysl .cz VELETRHY, SEMINÁŘE, MÉDIA 90 | prosinec 2019 Další nová příručka firmy IN-EL Nevýbušná elektrická zařízení V prosinci 2019 jsme vydali další odbornou příručku, a to svazek 110 základní edice ELEKTRO Elektrická zařízení v prostorách s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů, par a prachů (třetí – aktualizované vydání), kterou napsali Ing. Jan Pohludka a Ing. Jaromír Hrubý. Jan Lojkásek, IN-EL, spol. s r. o. Elektrická zařízení v prostorách s nebez- pečím výbuchu hořlavých plynů, par a prachů, jakož i s nebezpečím výbuchu vý- bušnin patří k nejnáročnějším, ne-li vůbec k nejnáročnější kategorii elektrických zaří- zení. A to jak z hlediska jejich projektování, tak i montáže a nakonec i provozu, tj. údrž- by, oprav, kontrol a revizí. Na elektrotechniky ve všech fázích vývoje elektrických zařízení v prostorách s nebez- pečím výbuchu, tj. od projektování až po provoz, jsou kladeny velmi vysoké požadav- ky na jejich teoretické znalosti i praktické zkušenosti. Požadované znalosti nejsou omezeny pouze na elektrotechniku, ale též na chemii, fyziku i další obory. Praktické zku- šenosti elektrotechniků získané při montá- žích, opravách, údržbě i dalších činnostech na elektrických zařízeních v prostorách s nebezpečím výbuchu jsou nezbytným předpokladem pro bezpečný a spolehlivý provoz těchto elektrických zařízení. Tato příručka, jejímiž autory jsou naši nejvýznamnější odborníci v daném oboru, je jako jedna z mála komplexním průvod- cem touto problematikou. Oblast určování prostorů s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů, par a prachů a konstrukčních a instalačních požadavků pro nevýbušná elektrická zařízení prochází neustálými změnami, které jsou ovlivňová- ny jak novými technickými znalostmi, tak měnící se legislativou, normami a předpisy. Třetí vydání této unikátní příručky je ak- tualizováno podle legislativních předpisů a technických norem, které byly vydány od roku 2012. Příručka obsahuje praktické rady a po- znatky související se zařazováním nebez- pečných prostorů, a to jak s nebezpečím výbuchu plynů a par, tak prostorů s nebez- pečím výbuchu prachů i prostorů s nebez- pečím výbuchu výbušnin. Obecná část uvádí vlastnosti hořlavých látek, jejich vztah k zařazování prostorů a k jednotlivým typům ochrany před vý- buchem. Tato část je doplněna praktický- mi návody pro určování typu a velikosti jednotlivých zón s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů, par a prachů. Obsahuje i řadu příkladů s praktickými výpočty pro konkrétní situace a zařízení. Další část je zaměřena na nové požadavky týkající se konstrukce a neustále se měnícího ozna- čování elektrických zařízení pro prostory s nebezpečím výbuchu včetně základních požadavků pro kombinaci strojního a elek- trického zařízení v těchto prostorech. Následují požadavky pro instalaci jed- notlivých typů ochran před výbuchem včetně nových požadavků pro elektrické instalace v prostorách s nebezpečím výbu- Objednat knihu v elektronické podobě Objednat knihu v tištěné podobě

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=