ElektroPrůmysl.cz, prosinec 2019

Elektro Průmysl .cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 82 | prosinec 2019 Zkoušky statorových nebo rotorových vinutí při opravách Opravy, generální prohlídky a renovování jsou běžné pro všechny elektrické točivé stroje souboru ČSN EN 60034. Následující článek se zabývá specifickými požadavky statorových nebo rotorových vinutí při opravách. Zkouška odporu vinutí Zkouška stejnosměrného odporu mezi dvojicemi izolovaných síťových připojení každého vinutí může identifikovat zkraty mezi závity, špatná připojení, nesprávná zapojení nebo přerušené obvody. Odpor rychle klesá se vzrůstající velikostí stroje, což s sebou nese potřebu vhodné přes- né měřicí metody s použitím ohmmetru nebo miliohmmetru. Jakákoli odporová nerovnováha má být v rámci stanovených tolerancí. Vinutí mají mít stálou teplotu a naměřené hodnoty mají být na tuto tep- lotu korigovány. Zkouška symetrie fází Odpory všech fází nebo mezi libovolnými dvojicemi svorek se změří přiložením sní- ženého napětí o velikosti asi 15 % jmeno- vitého napětí na rozpojený stator, aby se zajistil přibližně jmenovitý proud motoru. Výsledky se mají porovnat a jakákoli vý- znamná nesymetrie se musí prošetřit. Kri- téria musí odpovídat specifikacím výrobce. U tvarovaných cívek má být rozdíl odporů dvou vinutí typicky do 1 %, případně do 3 % u vsypávaných cívek. Zkouška izolačního odporu Zkouška izolačního odporu je plně popsána v ČSN EN IEC 60034-27-4. Měření izolačního odporu se má provádět megaohmmetrem zaznamenávajícím zkušební hodnoty a nor- malizovat podle výše uvedené normy. Mě- ření se musí provádět pro celé vinutí: mezi všemi vinutími a zemí, mezi vinutími v pří- padě více vinutí, mezi vinutími a pomocným vybavením, amezi pomocnýmvybaveníma zemí, a to pomocí stejnosměrného mega- ohmmetru po dobu 1 minuty. Izolační odpor se významně mění s tep- lotou, vlhkostí a znečištěním. Pro účely vytváření trendu se má izolační odpor nor- malizovat na referenční teplotu (normálně 40 °C). Minimální přijatelné hodnoty izolač- ního odporu korigované na 40 °C jsou funk- cí jmenovitého napětí, teploty, typu zařízení a závisí na tom, zda je vinutí po opravě nebo převinutí (částečném nebo kompletním). Dále jsou uvedeny nejnižší hodnoty dopo- ručené pro provedení zkoušky výdržným napětím nebo rázové zkoušky, případně pro chod při zkoušení kompletně im- pregnovaných vinutí (viz tabulka 1). a) 5 MΩ pro nízkonapěťová vsypávaná vinutí, tvarovaná vinutí a vinutí kotvy stejnosměrných strojů.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=