ElektroPrůmysl.cz, prosinec 2019

Elektro Průmysl .cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 48 | prosinec 2019 Nejčastější chyby zapojení proudových chráničů V časopisu ElektroPrůmysl, vydání „září 2019“, jsme otevřeli téma „Proudové chrániče“, a to kapitolou „Přehled a použití“. Nyní se zaměříme na to, jaké jsou nejčastější chyby při zapojení proudových chráničů. Základní pravidla Při používání proudových chráničů je nutné dodržovat určitá pravidla pro jejich zapoje- ní. Pokud tato pravidla porušíme, mohou nastat v podstatě dva základní typy poruch: • Proudový chránič vypíná a dochází k nechtěnému vypnutí obvodu. • Proudový chránič je vyřazen z činnosti. Tato porucha je daleko závažnější, a ačkoliv máme v obvodu použity pro ochranu před úrazem elektrickým proudem proudové chrániče, nevhodné zapojení je vyřazuje z činnosti a vytváříme velice nebezpečnou situaci. Pospojování nulového vodiče Jednou ze základních chyb v zapojení je ne- správné pospojování nulového vodiče, jak je znázorněno na obr. 1. Pospojování nulo- vého vodiče musí být provedeno ve společ- némbodě před proudovými chrániči.V další části obvodu již nesmíme nulové vodiče pří- slušné jednotlivým proudovým chráničům spojovat, chybné zapojení může vést právě k oběma výše uvedeným stavům. Chybné přehození vodičů Na obr. 2 je znázorněno chybné přehození vodičů, pomocí kterých je zapojen prou- dový chránič v obvodu. Chrániče Minia umožňují opačné připojení, to znamená, že může být prohozen přívod a vývod proudového chrániče. Musí být ale dodr- žena podmínka, že jsou opačně připojeny všechny vodiče proudového chrániče. Po- kud bychom opačně připojili jen jeden vo- dič, dojde k situaci, že je narušen vektorový součet proudového transformátoru a chrá- nič vyvolá nechtěné vypnutí. Toto zapojení se bude chovat jako porucha. Obr. 1 Nesprávné pospojování nulového vodič L1 L2 L3 N PE I Δn I Δn N PE Spotřebič A Spotřebič B Chybně L1 L2 L3 N PE I Δn I Δn N PE N Spotřebič A Spotřebič B Správně

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=