ElektroPrůmysl.cz, duben 2019

Elektro Průmysl .cz ALTERNATIVNÍ ENERGIE duben 2019 | 99 spotřebu mělo samozřejmě počasí, ale zá- sadní bylo i optimální provozní nastavení všech systémů budovy. Z hlediska počasí byla první zima nejchladnější (průměrná teplota v sezóně 2016/2017 byla 1,1 °C, což je v Jeseníku hodnota cca o 2 °C niž- ší, než je dlouhodobý normál), další dvě zimy už byly teplejší a měly podobnou průměrnou teplotu: 2,1°C za topné obdo- bí 2017/2018) a 2,8 °C v poslední topné sezóně 2018/2019. V první topné sezóně (2016/2017) byla spotřeba elektrické ener- gie na vytápění zatím nejvyšší a tvořila až 48 % z celkové spotřeby energie budovy. Důvodem vyšší spotřeby v prvním roce provozu nebylo jen chladnější počasí, pro- jevily se i dětské nemoci projektu. Napří- klad automatický režim venkovních žaluzií bránil v prvních měsících provozu využití plánovaných tepelných zisků. Poznatky a nasbíraná data z prvních dvou topných se- zón se plně uplatnily v posledním topném období 2018/2019, kdy došlo k významné- mu poklesu potřeby energie na vytápění. Důvodem poklesu byly samozřejmě tep- lejší zimy, to by však na tak výrazné snížení spotřeby nestačilo. Hlavní úspory přinesly jak vyšší tepelné zisky z oslunění – zde se projevila výhoda decentralizovaného sys- tému elektrického sálavého vytápění, tak zejména optimální nastavení útlumové (noční) teploty. Tato optimalizace útlumo- vé teploty vyplynula z testů, které probí- haly na konci topné sezony 2017/2018 a v jejichž rámci se měřilo, který provozní re- žim komfort/útlum je z hlediska spotřeby energie na vytápění nejefektivnější. Tedy zda je ekonomičtější v noci netopit, nebo jen minimálně a pak akceptovat vyšší ran- ní špičku, nebo kam až nenechat objekt ochladnout. Testovaly se různé režimy - od udržování konstantní teploty po celých 24 hodin, až po nastavení nočního útlu- mu o cca 5 °C. Nejlépe pak vycházel útlum o 2 °C. To se také plně projevilo ve spo- třebě energie na vytápění během topné sezony 2018/2019 – spotřeba energie na vytápění v této zatím poslední topné sezó- ně byla objektivně nejnižší za celou dobu provozu objektu. Energetické nároky na vytápění se v otopné sezoně 2018/2019 (říjen – únor) snížily o 27 % (ve srovnání se stejným obdobím v letech 2017/2018) a vůči první topné sezóně 2016/2017 byly nižší až o třetinu (o 34 %)! Provoz bateriového úložiště Bateriové úložiště se ukázalo jako velmi flexibilní nástroj optimalizace spotřeby bu- dovy v průběhu 24 hod. cyklu, prokázala se také jeho schopnost práce s ohraničeným příkonem při uspokojení všech potřeb. Bu- dova mohla být i v zimním období provo- zována s jističem 3x 25 A, ačkoliv by jí výko- nově odpovídal spíš jistič 3x40 A. Kvalita vnitřního prostředí V budově byly po celou dobu testovacího provozu monitorovány parametry vnitř- ního prostředí v rozsahu měření teploty vzduchu, relativní vlhkosti vzduchu, těka- vých organických látek (VOC) a koncentra- ce CO 2 . Teplota vzduchu a relativní vlhkost vzduchu byla snímána ve všech prosto- rách, CO 2 a VOC byly navíc monitorovány pouze v kancelářích. Budova splňovala nejvyšší kategorii vnitřního prostředí I pro teplotu vzduchu a koncentraci CO 2 po vět- šinu provozní doby. Obr. 3 FOC Jeseník přehled místností s monitorovanými parametry

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=