ElektroPrůmysl.cz, duben 2019

Elektro Průmysl .cz ELEKTROINSTALACE 88 | duben 2019 Uzemňování vodiče PEN (PE) v distribučních sítích typu TN-C (TN-S) Uzemňování vodiče PEN (PE) v hlavním vedení, odbočkách a elektrických přípojkách se provádí bez ohledu na další jeho uzemnění, jež jsou provedena v odběrném zařízení. V distribuční síti je třeba rozlišovat hlavní vedení a odbočky vedení a elektrické přípoj- ky. Jejich definice jsou uvedeny v normách ČSN 33 0050-601 a ČSN 33 3320 ed. 2. K hlavnímu vedení se připojují jeho odboč- ky a elektrické přípojky. K odbočkám vedení jsou připojovány elektrické přípojky. Od- bočka vedení, která je koncovým obvodem se nazývá paprsek (dále jen odbočka). Připojení vodičů PEN (PE) se provede k uzemněnému středu (uzlu) zdroje. Uzem- nění středu vinutí zdroje (transformátoru apod.) se nazývá také hlavním bodem uzemnění distribuční sítě. Odpor uzemně- ní pracovního středu zdroje nemá být větší než 5 Ω. Nelze-li tuto hodnotu ve ztížených půdních podmínkách dosáhnout obvyklý- mi prostředky, dovoluje se odpor uzemně- ní větší, avšak nejvýše 15 Ω. Ztížené půdní podmínky jsou v místech, kde pro zřizování uzemnění je rezistivita půdy v hloubce 1 m až 3 m větší než 200 Ωm. Při rezistivitě půdy v hloub- ce 1 m až 3 m větší než 300 Ωm není však třeba pro uzemnění tvořené zemnícími pásky a tyčových zemničů klást zemnicí pásky o celkové délce pásku větší než 50 m za předpokladu splnění podmínek týkají- cích se celkového odporu uzemnění Dále se vodič PEN (PE) v síti TN-C (TN-S) uzemňuje v hlavním vedení, v jeho odboč- kách a v elektrických přípojkách. Vzdálenosti mezi jednotlivými uzemně- ními vodiče PEN (PE) a délky vedení jsou měřeny vždy podél vedení. Vodič PEN (PE) se musí uzemnit buď sa- mostatným zemničem nebo spojit s uzem- ňovací soustavou, kromě uzlu zdroje ještě v následujících místech. Uzemňování vodiče PEN (PE) ve venkovních vedení V trase hlavního vedení, v trase jeho od- boček a v trase elektrických přípojek se musí vodič PEN (PE) uzemnit na vhodných místech tak, aby největší vzdálenost mezi dvěma uzemněními vodiči PEN (PE) nepře- kročila 500 m. Jednotlivá uzemnění vodiče PEN (PE) v trase venkovních vedení (mimo jejich konců) mají mít odpor uzemnění nejvýše 15 Ω, není však třeba klást zemnící pásky o celkové délce větší než 20 m nebo jiné rovnocenné zemniče. Na konci odbočky delší než 200 m a na konci hlavního venkovního vedení se vo- dič PEN (PE) uzemňuje tak, aby odpor jeho uzemnění byl nejvýše 5 Ω, není však třeba klást zemnící pásky o celkové délce větší než 50 m nebo jiné rovnocenné zemniče. Není-li možné na konci hlavního vedení nebo na konci odbočky provést uzemnění vodiče PEN (PE), lze je posunout zpět po vedení o vzdálenost nepřevyšující 200 m. Veškerá uzemnění vodičů PEN (PE) v tra- se venkovních vedení v souvislosti s uzem- něním vodičů PEN (PE) na koncích hlavních vedení a na koncích odboček musí být vhodně rozmístěna. Uzemňování vodiče PEN(PE) v kabelovém (podzemním) vedení Propojuje-li kabelové (podzemní) vedení dvě kabelové skříně, přičemž je vodič PEN

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=