ElektroPrůmysl.cz, duben 2019

Elektro Průmysl .cz ELEKTROINSTALACE 74 | duben 2019 Opravy a rekonstrukce rozváděčů nn V posledních letech probíhají v řadách elektrotechniků poměrně široké diskuze o tom, co a kdo může provádět a měnit ve stávajících provozovaných elektrických rozváděčích nn a jaké důsledky vyplývají z legislativy pro osoby, které do rozváděče nějakým způsobem zasáhnou. Tuto diskuzi vyvolalo především Nařízení vlády č. 118/2016 Sb. vydané k zákonu o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh č. 90/2016 Sb. Jiří Novotný, rozvoj obchodu ČR, OEZ s.r.o. NV 118/2016 Sb. definuje pojem výrobek a jeho uvedení na trh. Vyplývá z něj, že elektrický rozváděč je výrobkem a podle toho se k němu také musí přistupovat ne- jen při jeho dodání a instalaci, ale i po celou dobu jeho životnosti. Legislativa nám dále říká, že za bezpeč- nost výrobku (uvedeného na trh dle zák. 90/2016 - označeného CE a je k němu vý- robcem vypracováno EU prohlášení o sho- dě) odpovídá výrobce po celou dobu jeho životnosti. Výrobky tedy lze pouze opravo- vat, jinak (při úpravě nebo rekonstrukci) se stáváme jejich výrobcem. Dále je potřeba si uvědomit, že výrobce musí provést ově- ření návrhu a kusové ověření. To znamená, že pokud subjekt jiný než původní výrobce provede do rozváděče zásah, který není jen pouhou opravou, stává se výrobcem a je povinen splnit veškerou legislativu jako u nového rozváděče – dle ČSN EN 61439 (EU prohlášení o shodě, štítek, charakteris- tiky rozhraní, návod k použití … - dle jed- notlivých částí této normy). Vzhledem k výše uvedenému při zásahu do rozváděče doporučujeme v dokumen- taci přesně definovat, zda se jedná o opra- vu nebo úpravu (rekonstrukci) rozváděče – jednotně ve veškeré dokumentaci. Toto určení je následně podkladem pro prove- dení revize. Rovněž je vhodné zdokumen- tovat stav zařízení před a po provedených pracích. Při provádění opravy je pak nutno dodržovat všechny požadavky původních norem, tzn. neposuzovat rozváděč podle norem stávajících – v případě opravy v roz- váděči zůstává štítek a rozváděč tedy musí odpovídat normám platným v době výro- by rozváděče uvedené na tomto štítku. A co je vlastně možné považovat za opravu a co už za úpravu, popř. rekonstruk- ci rozváděče? V naší legislativě existuje pro pojem „oprava“ několik definicí, které si v zásadě nijak neodporují. Dle mého názo- ru nejlépe „opravu“ vystihuje § 47 Vyhlášky č. 500/2002 Sb. k zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve kterém se píše: „Opravou se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uve- dení do předchozího nebo provozuschop- ného stavu. Uvedením do provozuschop- ného stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení.“ V dal- ším z bodů je pak definováno: „Technickým

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=