ElektroPrůmysl.cz, duben 2019

Elektro Průmysl .cz DISKUSNÍ FÓRUM 116 | duben 2019 Dotazy a odpovědi z diskusního fóra serveru www.in-el.cz Elektrický spotřebič, elektrické strojní zařízení Prosím o specifikování pojmů elektrický spotřebič a elektrické strojní zařízení. Odpověď: Elektrický spotřebič je defi- nován v ČSN IEC 60050-826 pod heslem 826-16-02 jako zařízení určené k přemě- ně elektrické energie v jiný druh energie, např. světlo, teplo, mechanickou energii. Nroma ČSN EN 60335-1 ed. 3 v souvislosti s elektrickými spotřebiči pro domácnost a podobné účely k tomu vysvětluje, že když se použije termín „spotřebič“ (rozumí tomu tak, že v souboru ČSN EN 60335), je tento termín určen pro pokrytí spotřebičů a/nebo strojů pro použití v domácnosti a/nebo strojů pro komerční použití. Strojní zařízení (zkráceně stroj) je de- finováno v ČSN EN ISO 12100:2011 j ako montážní celek sestavený z částí nebo sou- částí, z nichž je alespoň jedna pohyblivá, s příslušným pohonným systémem, vzájem- ně spojenými za účelem specificky přesně stanoveného použití . Trochu obšírnější definici strojního zařízení je možno nalézt v § 2, odst. a) nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení . Definici termínu elektrické strojní zařízení jsme nikde nenalezli. Pokud byl takový termín použit, jedná se zřejmě o elektrické zařízení stroje neboli o elek- trické zařízení strojního zařízení . V tom- to smyslu je tento termín uplatňován např. v ČSN EN 60204-1 ed. 3. Termín elektrické zařízení je definován v některých tech- nických normách. Podle již zmíněné ČSN IEC 60050-826:2006 čl. 826-16-01 je elek- trické zařízení definováno jako jakékoliv zařízení užívané k výrobě, přeměně, přenosu, rozvodu nebo užití elektrické energie, jako jsou elektrické stroje, transformátory, řídicí a spínací přístroje, měřicí a ochranná zaří- zení, systémy vedení, spotřebiče . Obéznější definice elektrického zařízení je uvede- na v ČSN 33 0010 ed. 2:2014 v čl. 3.2, který uvádí, že elektrické zařízení je zařízení, které ke své činnosti nebo působení využívá účinků elektrických nebo elektromagnetic- kých jevů . Přitom je zařízení definováno v čl. 3.1 této normy jako jednotlivý přístroj nebo soubor předmětů nebo přístrojů, nebo soubor hlavních předmětů dané instala- ce zařízení, nebo všechny předměty nutné k provádění určitého úkolu . Je možno nahlédnout, že na základě uvedených definic není možno jednoznač- ně rozlišit, kdy se jedná o elektrický spo- třebič a kdy o elektrické strojní zařízení . Příkladem mohou být elektrické šicí stroje podle ČSN EN 60335-2-28 ed. 2, které jsou zařazeny mezi elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely a elektrická zařízení šicích strojů podle norm y ČSN EN 60204-31 ed. 2:2014, která platí (stručně řečeno) pro elektrická zařízení průmyslo- vých šicích strojů. Považujeme za zbytečné uvedenou otázku dále rozebírat. Prakticky by mělo stačit, jak je určité zařízení zařaze- no v nějakém systému – např. technických norem – jestli je zařazeno mezi elektrické spotřebiče nebo mezi elektrické stroje. Odpověď zpracoval: Ing. Michal Kříž Revize a protokol o určení vnějších vlivů Při pravidelné revizi elektrické instalace mi byl předložen Protokol o určení vnějších vlivů. Jedná se o prostory pekárny, a to konkrétně prostory chlebové linky, prosto- ry výroby koblih, kynárna, pece. "Odborná"

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=