ElektroPrůmysl.cz, červenec 2019

Elektro Průmysl .cz LEGISLATIVA A NORMALIZACE 4 | červenec 2019 Příklad možného provedení posouzení rizik strojního zařízení dle směrnice 2006/42/ES Posouzení rizikstrojníhozařízení jecelkovýproceszahrnující analýzurizikaahodnocení rizika. Proces posouzení rizik zahrnuje specifikaci mezních hodnot strojního zařízení, identifikaci nebezpečí, definování závažnosti úrazu a pravděpodobnosti jeho výskytu a posouzení, zda bylo na základě analýzy rizika dosaženo cílů ke snížení rizika. Strojní zařízení musí být navrženo a konstruováno s přihlédnutím k výsledkům posouzení rizika. Výrobce je povinen dodržet „zásady zajiš- ťování bezpečnosti“ (směrnice 2006/42/ES, příloha 1, článek 1.1.2.) již od počátku návr- hu a konstrukce strojního zařízení. Při návr- hu strojního zařízení musí být zohledněny všechny stavy strojního zařízení (např. pro- vozní režimy, …) ve všech fázích životnosti (např. doprava, provoz, údržba, …). Výrobce strojního zařízení nebo jeho zplnomocněný zástupce musí zajistit po- souzení rizika s cílem určit požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, které platí pro strojní zařízení (směrnice 2006/42/ES, příloha 1, článek 1). Strojní zařízení musí být navrženo a kon- struováno tak, aby se předešlo jinému než běžnému použití, musí se stanovit přesný způsob použití (způsob určení a používání, …), případně je třeba upozornit uživatele na nesprávné způsoby použití strojního zaříze- ní, ke kterému může dojít, pokud by takové nesprávné použití mohlo nastat a způsobit riziko. Informace o určení a způsobu použití musí být definovány na počátku návrhu a konstrukce strojního zařízení, musí být uve- deny v dokumentu o posouzení rizik stroj- ního zařízení a musí být uvedeny v návodu k použití, který je předán uživateli strojního zařízení. Výrobce je v rámci posouzení rizik povi- nen navrhnout a učinit vhodná ochranná opatření k zajištění bezpečnosti pro jed- notlivé nebezpečné části strojního zařízení, u kterých by mohlo dojít k ohrožení obsluhy. Posouzení rizika je postup dle diagra- mu z normy ČSN EN ISO 12100, kapitola 4 (strategie posouzení a snížení rizika), při kterém výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce: • Určí mezní hodnoty strojního zařízení (předpokládané používání nebo jakékoliv předvídatelné nesprávné použití)

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=