ElektroPrůmysl.cz, červenec 2019

Elektro Průmysl .cz DISKUSNÍ FÓRUM 108 | červenec 2019 Dotazy a odpovědi z diskusního fóra serveru www.in-el.cz Pravidelné revize starších hromosvodů Mám dotaz ohledně pravidelné revize hro- mosvodů. Jedná se o stávající objekty se stávající ochranou před bleskem dle pů- vodní ČSN 34 1390. Dříve se na školeních říkalo, je-li stávající systém vyhovující, může být ponechán, při instalaci menších zařízení na střeše se jímací soustava doplní, ale již s ohledem na novou normu (ochranný pro- stor ...). Při větším zásahu a pro nový systém již je nutný výpočet analýzy rizika a jímací soustava dle řady ČSN EN 62305. Nyní bylo řečeno – že i u pravidelných revizí je nutné vyžadovat analýzu rizika a z ní vyplývají- cí ochranu dle třídy LPS. Což představuje většinou dvojnásobek svodů a další náleži- tosti. Je jasné, že by investor (majitel) měl být informován o tom, že na ochranu před bleskem je již jiný náhled z hlediska norem, ale je povinen revizní technik rozhodnout, že hromosvody na objektu (vyhovující dle ČSN 34 1390, bez jakýchkoliv změn) jsou ne- vyhovující a získání platné (pravidelné) revi- ze je možné už pouze pro hromosvody dle ČSN EN 62305? Dotaz se týkal pravidelné re- vize, ještě ho rozšiřuji o revizi mimořádnou (ne výchozí, tam je to jednoznačné). Odpověď: Neznáme právní základ, o který by se opíralo tvrzení, že i u pravidelných revi- zí je nutné vyžadovat analýzu rizika a z ní vy- plývající ochranu odpovídající třídě LPS. Tuto skutečnost jsme zatím nezaznamenali ani u zkoušek revizních techniků. Podle Předmlu- vy k ČSN 33 2000-1 ed. 2, Vysvětlivek k textu převzaté normy platí, že elektrická zařízení provedená a provozovaná podle předpisů a norem platných v době, kdy byla tato zaří- zení zřizována, lze ponechat v provozu beze změny (odpovídající i nadále předpisům, podle kterých byla tato zařízení zřizována a provozována), jestliže nemají závady, jež by ohrožovaly zdraví, ani nejsou nebezpečná životu a neohrožují bezpečnost věcí. Nevy- lučujeme ovšem, že by úpravy podle v sou- časné době platných norem nemusely být zapotřebí. Úprava podle v současné době platných norem musí být nutná nejenom v případě, kdy je objekt kompletně přestavo- ván, ale i v případě, kdy se mění využití ob- jektu (viz ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 příloha NA, čl. NA 512.2.5, kde se uvádí, že při změnách využití objektu – technologie, výrobního za- řízení nebo používaných látek atd.) musí být určeny znovu ty části vnějších vlivů, u kterých dochází ke změnám. Z tohoto ustanovení vyplývá, že např. při změně technologie po- užívané v objektu je třeba nově vyhodnotit nejen vnější vlivy v klasickém smyslu změny prostředí, ale i v tom smyslu, že nová techno- logiemůže vyžadovat například i lepší ochra- nu před přepěťovými jevy. V současné době jsou objekty, které byly postaveny vminulém století (ne-li ještě dříve), kdy se nevyžado- vala ochrana zařízení výpočetní techniky a technologie zpracování dat, a ochrana před bleskem zahrnovala jenom ochranu objek- tů před účinky blesků, vybavovány těmito novými technologiemi, jejichž poškození znamená značné ekonomické ztráty. Souhla- síme s tím, že v takových případech je třeba systém ochrany před bleskem přehodnotit, a to zejména vnitřní systém této ochrany. Nepředpokládáme, že by takovéto přehod- nocení prováděl revizní technik, i když je také odborníkem na ochranu před bleskem. Pro daný případ doporučujeme, aby toto pře- hodnocení vnějších vlivů provedla komise, jak je uvedeno v národní příloze NB ČSN 33 2000-5-51 ed. 3. Předpokládáme, že revizní technik by měl na okolnost vyžadující pře-

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=