ElektroPrůmysl.cz, červen 2019

Elektro Průmysl .cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 42 | červen 2019 Stanovení ztrát při chlazení transformátorů na vnitřním stanovišti Pro stanovení ztrát při výpočtu chlazení transformátorů v distribučních stanicích pro běžný bytový a nebytový odběr se v letním období počítá s nejvyšším zatížením 50 až 60 % jmenovitého výkonu transformátoru. U velkoodběratelských stanic, nebo distribučních stanic se specifickým diagramem odběru v letních měsících, je nutné vycházet z tohoto diagramu. Větrací otvory musí být provedeny tak, aby bylo omezeno působení povětrnostních vlivů a zabráněno vnikání cizích předmětů. Dispoziční řešení má být takové, aby části pod napětím nebyly v blízkosti větracích otvorů nebo má být použito např. lome- ných žaluzií zabraňujících vniknutí cizích předmětů (drátů). Vstupní vzduch má být přiveden z pro- storů s nejmenší prašností, stinných nebo zastíněných a chráněných před vlivy jiných tepelných zdrojů. Větrací kanály a šachty se provedou po- kud možno bez ohybů. Nutné změny směrů kanálu se provedou zaoblenými hranami na vnitřní straně proudu větracího vzduchu. Transformátor se umístí v komoře tak, aby byl v proudu chladicího vzduchu. Otvor pod transformátoremmusí být nejméně stejného průřezu jako vypočtený průřez přívodního vzduchu pro větrání. Výstup ohřátého vzdu- chu z komory má být v její nejvyšší části. Pokud je transformátorová komora sou- částí objektu, jehož výška přesahuje výšku komory, doporučuje se vyvedení šachty pro odváděný vzduch až nad střechu objektu. Výstupní otvory větrání nad střechou objektu se musí chránit (například proti- větrnými zástěnami) tak, aby účinek větru zvyšoval účinek přirozeného větrání. Průřezy větracích šachet se volí stejně vel- ké jako průřezy příslušných větracích otvorů. U větracích systémů bez vestavěných tlumičů hluku se při nuceném větrání volí průřez vstupních větracích otvorů tak, aby při vypočteném průtoku větracího vzdu- chu bylo dosaženo v těchto otvorech rych- losti vzduchu maximálně 0,5 m/s. Průřez výstupních otvorů při nuceném větrání je dán průřezem zvoleného ventilá- toru. Výstupní otvor ventilátorů ve stěně ko- mory musí být chráněn proti dešti pevnými žaluziemi, které umožní v chladném počasí vznik přirozeného proudění vzduchu bez provozu ventilátorů. U větracího systému s vestavěnými tlu- miči hluku je průřez vstupních a výstup- ních otvorů dán velikostí použitých tlumi- čů hluku. Průtokový průřez tlumičů hluku se volí tak, aby tlaková ztráta systému vět- rání byla co nejmenší. Délka tlumičů je dána výpočtem útlumu pro předepsanou hladinu hluku (ventilátor + transformátor). Hladiny hluku ve venkovním prostoru jsou vymezeny hygienickými předpisy. Provoz ventilátorů je řízen elektrickým termostatem, nastaveným na střední tep- lotu +35 °C umístěným ve středním pásmu komory transformátoru.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=