ElektroPrůmysl.cz, červen 2019

Elektro Průmysl .cz DISKUSNÍ FÓRUM 112 | červen 2019 Dotazy a odpovědi z diskusního fóra serveru www.in-el.cz Připojení motoru s termistorem v Ex Prosím o zodpovězení dotazu níže, který si dovolím rozdělit na dvě části (obecnou a konkrétní "problém"). Obecně: Je možné připojit motor 1f (230 V, 50 Hz), který je vybaven termisto- rovou ochranou pouze jedním kabelem (tj. společný kabel pro napájení i pro připo- jení termistoru, např. kabel 5G1,5)? Případně jaké vlastnosti takový kabel musí splňovat, které normy a články se této problematice věnují, nebo naopak, kterým normám by toto provedení/zapojení odporovalo? Konkrétně: Pro připojení motoru v pro- středí s nebezpečím výbuchu (ze štítku motoru: II 2G Ex d, 230 V/50 Hz, 0,06 kW, 1 A), byly původně v projektu dva kabely (3G1,5 pro napájení a 2 x 1 pro termis- tor). Dodaný motor má však pouze jednu kabelovou vývodku. Jedná se o instalaci v zahraničí a montážní firma připojila mo- tor kabelem MCMK 4 x 1,5/1,5 0,6/1 kV (2 žíly pro termistor, 2 žíly napájení 230 V, oplet jako žlutozelený vodič). Je výše popsané připojení motoru z po- hledu norem v pořádku? Odpověď: Obecně nevidíme důvod, proč by nebylo možné (při řádném označení nebo přeznačení jednotlivých žil kabelu) použít pro připojení jednofázového moto- ru a jeho termistorové ochrany jeden kabel vyhovující z hlediska proudového zatížení žil napájejících motor i elektrické pevnosti všech žil. Konkrétně – v souladu s vyjádřením Ing. Pohludky z FTZÚ je Vámi uvedené připojení jednofázového motoru (s označením II 2G Ex d, 230 V/50 Hz, 0,06 kW, 1 A) čtyřžilovým kabelem možno provést – podmínkou je, aby tento kabel měl ještě mezi žilami výplň (aby žíly nebyly těsně u sebe). Předpokládá se odpovídající označení (nebo přeznače- ní) žil. Odpověď zpracoval: Ing. Michal Kříž Závady a výchozí revize O výchozí revizi se tvrdí, že má být bez zá- vad. Má toto tvrzení nějaký zákonný nebo normativní podklad? Od výchozí revize se požaduje porovnání zjištěných výsledků s odpovídajícími předepsanými požadav- ky, aby se potvrdilo, že jsou splněny po- žadavky souboru IEC 60364. Budou-li se vyskytovat závady, může se po jejich od- stranění udělat mimořádná dílčí revize. Odpověď: Výše uvedené tvrzení, že vý- chozí revize elektrického zařízení (přesněji snad, že elektrické zařízení, na němž byla provedena výchozí revize) má být bez zá- vad je založeno na těchto podkladech: Vyhláška č. 73/2010 Sb., o vyhrazených elektrických technických zařízeních příloha č. 2 čl. 3 uvádí, že u vyhrazeného elektrické- ho technického zařízení (dále jen "zařízení") musí být před jeho uvedením do provozu osvědčena jeho bezpečnost v rozsahu a za podmínek stanovených právními a ostatní- mi předpisy k zajištění bezpečnosti a ochra- ny zdraví při práci (viz § 349 odst. 1 zákoníku práce ) a v souladu s technickou dokumen- tací; osvědčení provádí revizní technik s platným osvědčením příslušného druhu a rozsahu podle jiného právního předpisu (viz vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způ- sobilosti v elektrotechnice v platném znění). ČSN 33 1500:1990 v čl. 2.1 uvádí, že nová elektrická zařízení je možno uvést do provo- zu jen tehdy, byl-li jejich stav z hlediska bez- pečnosti ověřen výchozí revizí, popř. ověřen

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=