ElektroPrůmysl.cz, únor 2018

Elektro Průmysl .cz DISKUSNÍ FÓRUM 102 | únor 2018 Dotazy a odpovědi z diskusního fóra serveru www.in-el.cz K obloukové ochraně AFDD Někteří výrobci doporučují nasazení ob- loukových ochran AFDD. Zajímal by mne Váš odborný názor: a) nikde jsem se nedočetl, že by to bylo povinné, b) jestli neznáte nějaký příklad z praxe, kde se to osvědčilo, c) zda v případě požáru by bylo přihlédnuto k tomu, že byla AFDD instalována (např. pojištění objektu). Odpověď: Nemáme podrobné informace, abychom Vám na Váš dotaz kvalifikovaně odpověděli. Nevíme zatím o tom, že by po- užití AFDD bylo podle nějakého předpisu v některých případech povinné. Zatím podle nás platí stále informace, které jsme zveřej- nili v rámci informačního fóra v dotazech DB-208, DB-209 (i v dalších odpovědích). V rámci změny Z1 ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 se můžete dočíst, ve kterých koncových obvodech se doporučuje, aby se provedla zvláštní opatření na ochranu před účinky obloukových poruch. Uvedené doporu- čení se zatím, pokud víme, nezměnilo v ustanovení závaznějšího charakteru. Podle našeho subjektivního názoru by- chom doporučovali uvedené opatření (obloukovou ochranu) aplikovat pře- devším v místech s nebezpečím požá- ru zpracovávaných nebo skladovaných materiálů, tj. v prostorech BE2 (např. ve stodolách, v dřevozpracujících provo- zovnách, skladech hořlavého materiálu), v místech s hořlavými stavebními materiá- ly, tj. v prostorech CA2 (např. v dřevěných budovách). Bohužel nám nejsou přístup- ny statistické údaje o požárech způsobe- ných elektrickým zařízením, kde by bylo možno předpokládat, že by k takovým po- žárům nedošlo, kdyby tam byly uvedené přístroje instalovány. Předpokládáme však, že na základě sta- tistických zjištění zaujme k uvedené ochra- ně postoj HZS (Hasičský záchranný sbor). Odpověď zpracoval: Ing. Michal Kříž K nové normě ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 Prosím o odpověď na níže uvedené otázky, které se týkají nové normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 3: 1. Čl. 411.3.2.2 platí pouze pro domovní a ubytovací objekty (neplatí pro výrob- ní, nevýrobní a komerční objekty)? 2. Čl. 411.3.4 platí také např. pro předsíně a chodby v domácnostech nebo v ubytovnách (budova se bere jako celek)? Odpověď: 1. Čl. 411.3.2.2 ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 uvádějící maximální doby odpojení v kon- cových obvodech platí obecně pro celý rozsah platnosti souboru ČSN 33 2000, jak je vymezen v článcích 11.1 až 11.3 normy ČSN 33 2000-1 ed. 2. Podle toho platí pro elektrická zařízení (elektrické instalace) nízkého napětí mimo jiné v obytných bu- dovách, v budovách pro obchodní účely i v průmyslových budovách, což chápeme tak, že platí pro výrobní, nevýrobní i ko- merční objekty. 2. Čl. 411.3.4 ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 pře- depisující doplňkovou ochranu pomocí proudového chrániče v prostorech urče- ných pro samostatnou domácnost platí pouze pro prostory, které v souvislosti s vysvětlením uvedeným v poznámce 3 pod čarou v uvedené normě chápeme jako prostory určené pro trvalé nebo dočasné

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=