ElektroPrůmysl.cz, listopad 2018

Elektro Průmysl .cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 100 | listopad 2018 Bilanční systémy Společnost TECHSYS – HW a SW, a.s. nabízí svým zákazníkům aplikace, které poskytují celou řadu specifických funkcí. Mezi nimi zaujímají významné místo tzv. bilanční systémy (BS). Systémy, které jsou určeny pro komplexní správu energetického systému. Do cílové skupiny zákazníků, kterým jsou bilanční systémy určeny, patří nejen ti, kteří energie spotřebovávají, tedy například průmyslové podniky nebo dopravní společnosti , ale také celá řada subjektů, poskytující různé druhy služeb nebo subjekty státní či komunální správy , ale samozřejmě také ti, kteří energie vyrábí , distribuují nebo s ní obchodují . Hovoříme-li o energiích, máme na mysli především energii elektrickou , ale bilanční systémy umožňují zajišťovat správu i energií dalších, plynu a tepla (chladu) . Současně ale také správu ostatních médií , například vody , lhostejno zda pitné či užitkové nebo například technických plynů. Správa všech uvedených komodit je tak řešena jako komplexní úloha, optimalizující celé energetické hospodářství. Kolektiv autorů, TECHSYS – HW a SW, a.s., www.techsys.cz Základní charakteristika Bilanční systém TECHSYS je koncipován jako standardní aplikace , která je škálova- telná podle konkrétních požadavků zá- kazníka . Škálovatelnost se týká jak spektra a rozsahu realizovaných hlavních funkcí a jejich specifických parametrů, ale také sa- mozřejmě typu jednotlivých energií amédií, pro které je (má být) bilanční systém využí- ván. Samozřejmě mezi škálovatelná kritéria patří také rozsah spravovaného energetic- kého systému a také, což je u energetického hospodářství velmi důležitý parametr, i jeho prostorové uspořádání. Posledně jmenova- ný aspekt tak může respektovat řešení bi- lančního systému pro uzavřený průmyslový areál, energetický systém městské dopravní společnosti, developerský projekt obytných nebo kancelářských staveb, síť poboček ob- chodního řetězce nebo bankovního domu, distribuční síť lokálního distributora (LDS) energie nebo průmyslový koncern vlastní- cí řadu jednotlivých výrobních společností, podniků a závodů. Bez ohledu na to, pro koho je bilanční systém určen, jsou jeho funkce vybírány ze standardního portfolia, které pokrývá vět- šinu všech obvyklých požadavků. Můžeme mezi nimi najít: • Sběr dat, včetně automatizace odečtu stavu měřidel, integrace libovolných měřidel a stávajících systémů měření, včetně možnosti integrace měření nad- řazených subjektů, například místního distributora elektrické energie • Sledování energetické bilance v reálném čase, využitelné například pro možnost aktivního obchodování, regulace, sledování a vyhodnocení technických (včetně například i havárií) i netechnických ztrát (černých odběrů) • Sledování spotřeby a kvality dodávky v jednotlivých částech sledované infrastruktury • Možnost hierarchické tvorby různých sumárních skupin (dle regionu, typu zdroje, zákazníků, organizačních jedno- tek, atd.)

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=