ElektroPrůmysl.cz, leden 2018

Elektro Průmysl .cz DISKUSNÍ FÓRUM 66 | leden 2018 Dotazy a odpovědi z diskusního fóra serveru www.in-el.cz Uzemnění řídicích obvodů Chtěl bych se zeptat, zda je dle nějaké normy nebo předpisu nutné používat u zdrojů ovládacího napětí 24 V DC nebo u transformátorů ovládacího napětí 230 V AC zkušební odpojovací svorku pro připojení ovládacího napětí na PE. Nebo je to pouze za účelem usnadnění odpojení při měření? Odpověď: Normou, která uvádí požadavky na napájení řídicích (jinak řečeno – ovláda- cích) obvodů, je ČSN EN 60204-1 ed. 2 (pro elektrická zařízení strojů). V této normě je v čl. 9.4.3.1 bodě 1) uveden případ uzemně- ného napájení řídicího obvodu, jehož jeden společný vodič je připojen k ochrannému obvodu v místě napájení. Tento případ je také znázorněn na obrázku 3 i na obrázku 2 uvedené normy (jako pracovní pospojování pro uzemněné napájení řídicího obvodu). Toto připojení v žádném případě neslouží k tomu, aby řídicí (ovládací) napětí bylo připojeno na ochranný vodič, ale naopak k tomu, aby řídicí (ovládací) obvod (jeho jeden „nejištěný“ pól) byl „uzemněn“. Po- tom, v případě zemního spojení ve druhém „jištěném“ pólu, dojde k vybavení jištění a odpojení řídicího (ovládacího) obvodu. Tím se zabrání neúmyslnému spuštění v přípa- dě zemního (nebo zemních) spojení v této nejištěné straně řídicího obvodu. K tomuto nežádoucímu spuštění by mohlo dojít na- příklad při překlenutí kontaktů ovládače v ří- dicím obvodu zemními spojeními. Uzemně- ním jedné (nejištěné) strany řídicího obvodu dojde při prvním zemním spojení v jištěné straně řídicího obvodu k vyřazení tohoto obvodu z činnosti. Pro uvedené připojení řídicího obvodu k ochrannému obvodu se používá odpojovací svorka nebo spojka na- příklad pro měření v těchto obvodech. Pro zajištění ochrany před neúmyslným spuš- těním (jak je uvedeno v čl. 9.4.3.1 ČSN EN 60204-1 ed. 2) musí však být spojení řídicího obvodu s ochranným obvodem zajištěno. Odpověď zpracoval: Ing. Michal Kříž K nové ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 – chrániče pro osvětlení Právě jsem začal studovat třetí edici ČSN 33 2000-4-41. Zaujal mě článek 411.3.4. Rozu- mímmu správně, když jej chápu tak, že pod- le něho musí být všechny světelné obvody chráněny proudovými chrániči s reziduál- ním proudemmax. 30 mA bez výjimky? Odpověď: Máte pravdu, na stánkách ÚNMZ je již zveřejněno nové – třetí vydání ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018. Na titulní straně této normy je jako datum vydání uveden leden 2018. Jako datum účinnosti této normy je na stránkách ÚNMZ uvedeno od 1. 2. 2018. To znamená, že nové projekty by se měly od uvedeného data provádět již podle této normy. Ovšem předchozí vydání této nor- my označené jako ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 ze srpna 2007, platí souběžně s uvedeným třetím vydáním ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 z ledna 2018 až do 7. 7. 2020. Takže elektric- ké instalace odpovídající ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 mohou být podle této normy dokon- čeny až do 7. 7. 2020. Nicméně pokud se týká požadavku čl. 411.3.4 ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 uvádějí- cího, že v prostorech určených pro samo- statnou domácnost musí být doplňková ochrana pomocí proudového chrániče (RCD), jehož jmenovitý reziduální pracovní proud nepřekračuje 30 mA, zajištěna pro AC koncové obvody napájející svítidla, tak ten, pokud nedojde k nějaké změně této normy, bude platit od 7. 7. 2020 bez výjim-

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=