ElektroPrůmysl.cz, leden 2018

Elektro Průmysl .cz ELEKTROINSTALACE leden 2018 | 49 Podmínky pro připojení k sítím podle ČSN 33 2130 ed. 3 V průběhu předprojektové přípravy je nutno projednat připojovací podmínky pro: • silová zařízení s příslušným provozovatelem distribuční soustavy; • napojení na síť nebo sítě elektronických komunikací jednoho nebo více poskytovatelů, které s dodatečnou flexibilitou pokryje současné i budoucí možné potřeby zákazníka zejména s ohledem na hlasové (telefonní), datové (připojení k internetu, přenos dat spotřeby energií, inteligenci budovy/domácnosti apod.), video (TV, HDTV, VolP) a audio (R; evakuační R) služby s možností volby mezi poskytovateli. Pro vstupy kabelů vnějších sítí do budovy a pro uložení vnějších sítí v budově musí být provedeny stavební úpravy v souladu s projektem vnějších sítí, což znamená rovněž zajištění odpovídajících prostor pro umístění rozvaděčů elektronických komunikací (samostatná místnost, případně část technického podlaží). Tam, kde vedení prochází konstrukčními prvky budovy, jako jsou podlahy, stěny, krovy, stropy, příčky nebo protipožární zábrany, musí být otvory, které v důsledku prostupu vedení vzniknou, utěsněny v souladu se stup- něm požární odolnosti předepsané pro příslušný konstrukční prvek budovy předtím, než byl prostup proveden. Veškeré podzemní prostupy kabelů z terénu do budovy je třeba zajistit proti vnikání vlhkosti do budovy. V případě, že je v místě objektu rozveden plyn, je nutné rovněž tyto prostupy zajistit proti vnikání plynu do budovy. Je-li objekt vybaven náhradnímzdrojemelektřiny, který je určen k napájení vnitřních elektrických rozvodů, musí tento zdroj a jeho připojení vyhovovat požadavkům normy ČSN 33 2000-5-551 ed. 2. Náhradní zdroje určené pro ostrovní provoz nesmějí být k vnitřním rozvodům, určeným v normálním provozu pro napájení z distribuční sítě, připojovány. Funkční uzemnění má za úkol především blokovat nežádoucí elektromagnetická pole a nežádoucí zpětné vlivy filtrů. Patří sem stínění kabelů, kovové nosné systé- my (lišty, trubky, oplechování), referenční vodiče, stínicí pouzdra a blokovací prvky, vysokofrekvenční filtry. Stínění by mělo být provedeno velkoplošně a tak, aby pokrýva- lo možný rozsah rušivých frekvencí. Spoje je nutno provést velkoplošně, bezindukč- ními prvky (například měděnými spojova- cími pásky o velkém průřezu). Důležitý je také monitoring chybových proudů procházejících systémem nebo ze zařízení/systému vycházejících. Ty mo- hou nežádoucím způsobem ovlivnit nebo v nejhorším případě vyřadit činnost přístro- je nebo systému. Pokud je použit (pouze) proudový chránič, je chyba detekována až v okamžiku, kdy chránič vybaví. Monitor může být nastaven na dílčí hodnotu chy- bového proudu, přispívá tedy důležitým způsobem ke zvýšení provozuschopnosti zařízení. Elektrické a elektronické prvky mají být zvláště odolné vůči poklesům napájecího napětí, dále vůči harmonickým a mezihar- monickým napětím – zde podle standardu ČSN EN 61000 by mělo odpovídat průmys- lové třídě 3. Vedle rušení v napájecí síti má být uvažována odolnost k elektrostatickým výbojům, burstu a sršení, tranzientním rá- zům, elektromagnetickým emisím a rušení zpětným vyzařováním do vedení. Nejen v průmyslových aplikacích se slo- žitým elektromagnetickým prostředím, ale také v domech a budovách určených pro obchodní nebo kancelářské účely a pro bydlení se stále častěji objevují přístroje citlivé na okolní elektromagnetické vlivy. Požadavky EMC, stínění, odrušení a ochra- ny před vlivy přepětí se proto dostávají stá- le častěji do projektů a realizací. Použity byly standardy řady ČSN 332000, ČSN EN 50173, ČSN EN 50174, ČSN EN 50178, ČSN EN 50310, ČSN EN 50491, ČSN EN 60071, ČSN EN 60099, ČSN EN 60728, ČSN EN 61000, ČSN EN 61643, IEC 61643

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=