ElektroPrůmysl.cz, květen 2018

Elektro Průmysl .cz ELEKTROINSTALACE 4 | květen 2018 Dovolené proudy v elektrické instalaci nízkého napětí Proud, který má být kterýmkoliv vodičem za normálního provozu dlouhodobě veden, musí být takový, aby nebyla překročena teplotní mez pro izolaci vodičů. Tento požadavek je splněn, jestliže se uplatní meze uvedené v tab. 1 pro jednotlivé druhy izolací. Hodnota proudu musí být zvolena nebo musí být určena v souladu s normou ČSN 33 2000-5-52 ed. 2. Odpovídající hodnoty dovolených proudů je možno také určit, jak je popsáno v nor- mě ČSN IEC 60287-1-1+A1 nebo na zákla- dě zkoušky, nebo výpočtem s použitím uznávané a potvrzené metody. Pokud je to třeba, musí se počítat s charakterem zatíže- ní a pro kabely uložené v zemi s účinným měrným tepelným odporem půdy. Teplotou okolí se rozumí teplota okol- ního média, když kabely nebo izolované vodiče nejsou zatíženy. Seskupení obsahující více než jeden obvod Redukční součinitele se mohou uplatnit na seskupení izolovaných vodičů nebo kabe- lů, které mají stejnou maximální provozní teplotu. Pro seskupení, v němž jsou kabe- ly nebo izolované vodiče s různou maxi- mální dovolenou provozní teplotou, musí být dovolené proudy všech kabelů nebo izolovaných vodičů ve skupině založeny na nejnižší maximální provozní teplotě ze všech kabelů v seskupení, a to spolu s pří- slušným redukčním součinitelem pro dané seskupení. Jestliže se v důsledku známých pro- vozních podmínek předpokládá, že ka- bel nebo izolovaný vodič nepovede větší proud než 30 %proudu, který by odpovídal jeho maximálnímu zatížení v seskupení, není nutné s tímto kabelem nebo vodičem pro účel určení redukčního součinitele se- skupení počítat. Tab. 1 Nejvyšší provozní teploty pro různé druhy izolací Druh izolace Teplotní mez a,d °C Termoplastická (PVC) Termosetická (XLPE nebo EPR pryž) Minerální (s termoplastickým (PVC) pláštěm nebo bez pláště ale přístupný dotyku) Minerální (bez pláště - nepřístupný dotyku a bez styku s hořlavými látkami) 70 u vodiče 90 u vodiče b 70 na plášti 105 na plášti b,c a Nejvyšší dovolené teploty vodičů, na nichž jsou založeny tabulkové hodnoty dovolených proudů, byly převzaty z IEC 60502 a IEC 60702. b Jestliže je vodič provozován při teplotě vyšší než 70 °C, je nutno se ubezpečit že zařízení, které je k vodiči připojeno, vyhovuje pro výslednou teplotu v místě připojení. c Pro kabely s minerální izolací je možno připustit vyšší provozní teploty, a to podle toho, jaké jsou teplotní charakteristiky kabelu, jeho zakončení, podmínky okolního prostředí a ostatní vnější vlivy. d Pokud jsou vodiče nebo kabely certifikovány, mohou být jejich maximální provozní teplotní meze podle technických podmínek výrobce

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=