ElektroPrůmysl.cz, květen 2018

Elektro Průmysl .cz DISKUSNÍ FÓRUM 106 | květen 2018 Dotazy a odpovědi z diskusního fóra serveru www.in-el.cz Ochrana při první poruše v bezpečnostních obvodech Podle čl. 560.5.3 ČSN 33 2000-5-56 ed. 2: Po- kud se jako ochranné opatření pro ochranu před úrazem elektrickým proudem používá automatické odpojení od zdroje, má se před- nostně použít ochrany, při níž nedochází k odpojení při první poruše.V případě použití sítí IT se musí použít hlídač izolačního stavu, který zvukově i opticky hlásí první poruchu. Ve zdravotnickém zařízení (skupina 2) je použita soustava IT s hlídačem izolačního stavu. 1. Jakou ochranu ale volit u ostatních bez- pečnostních obvodů, které nejsou napo- jeny na izolovanou soustavu IT, aby ne- došlo k odpojení při první poruše? Např. operační lampa, detekce požáru, dveře pro únik, ale zřejmě např. i Centralstop, Totalstop a další bezpečnostní obvody. 2. Musí být použity proudové chrániče pro všechny elektrické obvody (mimo izolo- vanou soustavu) pro prostory skupiny 2? Odpověď: Účelem elektrického bezpečnostního na- pájecího systému je (viz čl. 560.3.1 ČSN 33 2000-5-56 ed. 2) udržet v provozu elektric- ké instalace a zařízení nezbytné pro zdraví a bezpečnost osob a hospodářských zvířat a/nebo aby se zabránilo ohrožení okolí a ostatních zařízení. Čl. 560.5.3 této normy sice stanoví, že pokud se jako ochranné opatření pro ochranu před úrazem elek- trickým proudem používá automatické odpojení od zdroje, má se přednostně po- užít ochrany, při níž nedochází k odpojení při první poruše. Ovšem toto ustanovení (podle tabulky A.2 MPN 1 pro tvorbu no- rem) se bere jako doporučení (jako zvlášť vhodná možnost, aniž by se uváděly nebo vylučovaly další možnosti). Je tedy vhodné použít síť IT, nevylučuje se ovšem použití jiných sítí (např. sítě TN-S vybavené RCM, tj. přístrojem pro monitorování reziduál- ního proudu, který odhalí včas začínající poruchu), nemusí být ovšem podle našeho názoru nutné jiná opatření použít. 1. Doplňujícími požadavky k požadav- kům ČSN 33 2000-5-56 ed. 2 týkajícím se obecně zařízení pro bezpečnostní účely v elektrických instalacích nn jsou pro zařízení pro bezpečnostní účely ve zdravotnických prostorech požadav- ky čl. 710.56 ČSN 33 2000-7-710:2013. Uplatnění těchto požadavků nevylu- čuje uplatnění sítě IT nebo jiných pro- středků pro sledování stavu instalace, i pro jiná zařízení, než jsou ta, která musí být napájena ze zdravotnické sítě IT. Čl. 710.411.4 této normy, který platí pro sítě IT, doporučuje pro sítě TN-S, aby byly monitorovány (viz předchozí odstavec). 2. Ve výše uvedeném článku 710.411.4 této normy jsou (ve druhém odstavci) uvede- ny obvody v síti TN, pro které musí být ve zdravotnických prostorech skupiny 2 použity proudové chrániče s I Δn ≤ 30 mA (obvody pro pohyb operačního stolu, pro rentgenové přístroje a pro přístroje na 5 kVA). Pro sítě TT platí v tomto ohle- du obdobný požadavek v čl. 710.411.5. Na závěr považujeme za účelné ještě jed- nou uvést, že účelem zabezpečovacích obvodů (bezpečnostního napájecího systému) je především udržet určitá vy- braná zařízení v provozu i při výpadku normálního napájení. Ovšemže i pro tyto obvody se požaduje zajištění elektrické bezpečnosti, což je ještě zdůrazněno, po- kud se týká zdravotnických prostorů. Odpověď zpracoval: Ing. Michal Kříž

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=