ElektroPrůmysl.cz, duben 2018

Elektro Průmysl .cz DISKUSNÍ FÓRUM 86 | duben 2018 Dotazy a odpovědi z diskusního fóra serveru www.in-el.cz Proudový chránič 30 mA a ochrana při poruše ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 č l. 415.1.1 (str. 20) – uvádí použití doplňkové ochrany proudo- vým chráničem 30 mA např. pro ochranu při poruše. Je možné z čl. 415.1.1 vyvozo- vat, že proudové chrániče jen do 30 mA je možno použít také pro ochranu při poruše podle čl. 411.4.5 (str. 12)? Odpověď: Podle Vámi uvedeného čl. 415.1.1 ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 se použití proudových chráničů (RCD), jejichž jmeno- vitý vybavovací reziduální proud nepřekra- čuje 30 mA, ve střídavých sítích považuje za doplňkovou ochranu v případě selhání opatření základní ochrany a/nebo ochrany při poruše nebo při neopatrnosti uživatelů. To znamená že se ve střídavých sítích před- pokládá především zajištění základní ochra- ny (např. pomocí izolace nebo uzavřením v krytu) a ochrany při poruše (např. auto- matickým odpojením pomocí jističe nebo pojistky nebo proudového chrániče s jme- novitým vybavovacím reziduálním prou- dem 300 mA) a k tomu navíc se uplatní ještě doplňková ochrana s použitím proudového chrániče se jmenovitým vybavovacím rezi- duálním proudem nepřekračujícím 30 mA. Z čl. 415.1.1 tedy nelze vyvozovat, že by ochrana při poruše automatickým odpoje- nímmohla být zajišťována pouze proudovým chráničem se jmenovitým vybavovacím re- ziduálním proudem nepřekračujícím 30 mA, který zajišťuje doplňkovou ochranu. Vždy musí být zajištěna především ochrana při poruše pomocí jiného prostředku než tímto citlivým chráničem (např. automatickým od- pojením s využitím jističe nebo pojistky nebo proudového chrániče s I Δn = 300mA). Odpověď zpracoval: Ing. Michal Kříž Prozatímní elektrická zařízení na výstavách Chtěl bych se prosím zeptat, zda se u provi- zorní elektrické instalace pro účely výstavy může z podlahové zásuvky, která je součástí vnitřních elektrických rozvodů budovy, vy- táhnout kabel CYKY 3 x 2,5mm 2 pro instalaci zásuvky na dřevěný trám, který je pod stro- pem. Zásuvka bude sloužit pro připojení da- taprojektoru. Dále budou přidány do těchto výstavních prostorů LED pásky a svítidla na vitríny. Je tedy nutné vypracovávat pro tuto instalaci Protokol o určení vnějších vlivů, jak se uvádí v normě ČSN 33 2000-7-711? Odpověď: Předpokládáme, že podlahová zásuvka uzpůsobena pro průběžné připojo- vání zásuvek (je s dvojitými svorkami, takže na ni lze navázat připojeným kabelem CYKY 3 x 2,5 mm 2 pro připojení zásuvky pro při- pojení dataprojektoru). Provedení přívodu musí splňovat požadavky z hlediska ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 (podle čl. 522 zejména z hlediska vnějších vlivů, tj. tak, aby se elimi- novalo mechanické namáhání např. rázem, úderem nebo stlačením během instalace i při jejím používání – viz čl. 522.6 uvedené normy). Umístění a připojení zásuvky na dřevěném trámu pod stropemmusí být pro- vedeno rovněž s ohledem na možné me- chanické namáhání zásuvky. Předpokladem pro umístění zásuvky do 16 A 230 V přímo (bez nehořlavé tepelně izolační podložky tloušťky alespoň 5 mm) na dřevěném trámu je to, že podle poznámky 3 v tabulce 1 ČSN 33 2312 ed. 2 je zásuvka (krabice, v níž je zásuvka instalována) z látky alespoň odolné proti šíření plamene – nebo musí zásuvka přímo vyhovovat pro kladení na normálně hořlavé hmoty, např. dřevo. Pokud je nám známo, tak kabel CYKY je zatříděn jako neší-

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=