ElektroPrůmysl.cz, duben 2018

Elektro Průmysl .cz LEGISLATIVA A NORMALIZACE duben 2018 | 55 ných podmínek, které může uživatel sítě očekávat nebo předpokládat, pokud jde o provoz elektrických spotřebičů, tyto spo- třebiče podléhají Směrnici o nízkém napětí (LVD – Low Voltage Directive). Příloha I LVD požaduje ochranu před nebezpečím, vzni- kajícím v důsledku „předvídatelných pod- mínek“ a za „očekávaných environmentál- ních podmínek“. Stejně jako normy EMC, ovlivňují pro- duktové normy zařízení svými specifikace- mi EMC částečně kvalitu elektřiny. To platí jak pro zátěže, tak pro výrobní jednotky. ČSN EN 60038 S ohledem na rozsah platnosti, norma ČSN EN 60038 specifikuje standardní hodnoty napětí, které mají sloužit jako – preferenční hodnoty pro jmenovité napětí elektrické napájecí soustavy, – referenční hodnoty pro konstrukci zařízení a soustavy. Jak je uvedeno v příslušných poznámkách, – jsou hodnoty jmenovitého napětí (nebo nejvyšší napětí pro zařízení) specifikované v ČSN EN 60038 založeny především na historickém vývoji elektrické napájecí sítě ve světě, jelikož se tyto hodnoty ukázaly jako nejběžnější a dosáhly celosvětového uznání, – rozsahy napětí zmíněné v ČSN EN 60038 byly shledány nejvhodnějšími jako základ pro konstrukci a zkoušení elektrických zařízení a systémů, – nicméně je úkolem systémových a produktových norem, definovat správné zkušební hodnoty, podmínky a kritéria pro přijetí. Jediná vazba s ČSN EN 60038 je ta, že nor- ma ČSN EN 50160 ed. 3 stejně jako ostatní produktové normy pro zařízení používaná v NN soustavách, používá odkaz na jmeno- vitá napětí z ČSN EN 60038. ČSN EN 61000-4-30 ed. 3 Zatímco se ČSN EN 50160 ed. 3 a ČSN EN 61000-4-30 ed. 3 zabývají nejzákladnější- mi jevy týkajícími se PQ, jevy, kterými se zabývají normy EMC a produktové normy, pokud se týká EMC vlastností, jsou repre- zentovány identickým souborem těch, kte- rými se ČSN EN 50160 ed. 3 zabývá obecně. Pokud se jedná o spojité jevy, jsou me- tody měření jasně definovány v ČSN EN 61000-4-30 ed. 3, s výjimkou jednotlivých rychlých změn napětí a napětí signálů v síti. Pro jednotlivé rychlé změny napětí jsou dány pouze indikativní hodnoty, a to nemá vliv na platnost ČSN EN 50160 ed. 3. Pro na- pětí signální v síti jsou meze dány v ČSN EN 50160 ed. 3, ale prozatím jsou používány pouze výjimečně. Zatímco ČSN EN 61000-4- 30 ed. 3 definuje rozdílná průměrovací okna (od 10 cyklů kmitočtu sítě až do 2 hodin), ČSN EN 50160 ed. 3 jasně definuje ve většině případů průměrovací okno na 10 minut. Průměrovací okno a sledovací období uvedené v ČSN EN 50160 ed. 3 by měly být použity k ověření vlastností napětí v předá- vacích místech uživatelů sítě. Pokud se jedná o napěťové události, jsou metody měření jasně definovány v ČSN EN 61000-4-30 ed. 3 pro poklesy na- pětí, zvýšení napětí a přerušení napětí, ale nikoli pro přechodná přepětí. V ČSN EN 61000-4-30 ed. 3 byl zaveden „koncept označování“, pomocí kterého se označují získané hodnoty spojitých jevů, u kterých došlo k napěťové události během průměrovacího okna. S těmito označenými hodnotami je nutno zacházet opatrně: ně- které by měly být zpracovány normálně; jiné by měly být ze statistiky vyjmuty. Zároveň by mělo být poznamenáno, že koncept označování, jak jej definuje ČSN EN 61000-4-30 ed. 3, řeší pouze označo- vání kvůli poklesům napětí, zvýšení napětí a přerušení napětí. Zároveň ale přechodné a jednotlivé rychlé změny napětí mohou vést k hodnotám spojitých jevů, které by měly být vyjmuty ze statistických dat.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=