ElektroPrůmysl.cz, duben 2018

Elektro Průmysl .cz LEGISLATIVA A NORMALIZACE 52 | duben 2018 Pozice ČSN EN 50160 ed. 3 v rámci norem ČSN EN 50160 ed. 3 se týká napětí v předávacím místě uživatele sítě. Toto napětí je dáno napětími a proudy v různých místech elektrické napájecí sítě a zároveň impedancemi prvků v této síti. To platí jak pro složku se síťovým kmitočtem (50 Hz), tak pro všechna elektromagnetická rušení. Kromě zamýšlené funkce přenosu elek- trické energie z výrobních jednotek k uži- vatelům sítě, přenáší napájecí síť zároveň elektromagnetická rušení, a chová se tedy jako dodavatel emisí (ve skutečnosti jejich kumulativního účinku) ze všech zařízení uživatelů sítě připojených k síti (zátěže, generátory), ostatním uživatelům sítě. Úro- veň každého elektromagnetického rušení v předávacím místě je součtem příspěvků z mnoha různých zdrojů. Část těchto zdro- jů se nachází uvnitř sítě uživatele, zatímco ostatní se nachází v rámci veřejné elektric- ké napájecí sítě. To samé platí pro šíření rušení (tj. pro rozsah, jakým ovlivňuje zdroj míru rušení jinde v síti): je ovlivňováno jak veřejnou elektrickou napájecí sítí, tak uživateli sítě. Další pojednání o zdrojích a šíření elektromagnetických rušení je mimo rozsah platnosti ČSN EN 50160 ed. 3 a těchto aplikačních pokynů. Místo toho se čtenář odkazuje na technickou literaturu zabývající se kvalitou elektřiny a EMC. Pojmy „kvalita dodávky“ a „kvalita elek- třiny“ slouží pro všechna elektromagnetic- ká rušení (odchylky od ideální křivky napě- tí) v předávacích místech a jinde ve veřejné síti a ve vnitřní síti uživatelů sítě. Jak bylo uvedeno výše, zahrnuje rušení (napětí) každou odchylku od ideálního na- pětí. Přítomnost konkrétní úrovně rušení tudíž není přímo příčinou zájmu. Zařízení připojené do elektrické napájecí sítě (ob- vykle uvnitř zákazníkovi instalace) je odol- né vůči rušení do určitých úrovní. Pokud úrovně rušení na vývodech zařízení nepře- kročí úroveň odolnosti zařízení, bude zaří- zení pracovat správně. Pouze v případě, že úroveň rušení překročí úroveň odolnosti, může být u zařízení zaznamenáno zhoršení činnosti. V takových případech se používá pojem„interference“. Skutečná úroveň odolnosti zařízení závisí na množství činitelů, včetně rela- tivních úrovní různých elektromagnetic- kých rušení. Zařízení může být například imunní vůči určitému harmonickému rušení, pokud je velikost napětí blízká jmenovité hodnotě, ale nikoli v případě, že je velikost napětí výrazně vyšší, než je jmenovitá hodnota. Pro výrobce zařízení je tedy prakticky nemožné, aby se dokázal vypořádat s interferencemi v napájecí síti za všech okolností. Úkolem norem IEC a CENELEC o EMC je zajistit elektromagnetickou kompatibilitu (co nejméně interferencí) s vysokou pravdě- podobností. Toho je dosaženo pomocí sta- novení požadavků na odolnost a emisní meze pro zařízení v kombinaci s opakovatel- nými zkouškami emisí a odolnosti. Ačkoli za- řízení není zkoušeno pro konkrétní úrovně rušení, jsou zkoušky takového rázu, aby se při jejich splnění zaručilo, že zařízení je s vy- sokou pravděpodobností imunní vůči úrov- ním rušení, která se vyskytují v běžném pro- vozu. Popis přístupu použitého v normách EMC, mezi jinými viz IEC/TR 61000-1-1.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=