ElektroPrůmysl.cz, duben 2018

Elektro Průmysl .cz ELEKTROINSTALACE 46 | duben 2018 KNX instalace se softwarem ETS Inside Systém inteligentních elektrických instalací KNX patří mezi nejdokonalejší elektro- instalační programovatelné (inteligentní) systémy. Proto je také celosvětově nejpo- užívanějším systémem instalací pro řízení funkcí v bytech i budovách. Je neustále rozvíjen, zdokonalován a vybavován stále novějšími, výkonnějšími prvky. Systém KNX prokázal a neustále prokazuje svoje přednosti v nespočetném množství projektů realizovaných během již více než 25 let od svého prvního uvedení na trh. Tyto mnohaleté zkušenosti prokazují vy- sokou provozní spolehlivost, nepatrnou poruchovost a bezproblémové možnosti spolupráce dříve vyráběných KNX přístro- jů s těmi nejnovějšími v případě potřeby rozšířit již existující instalace o nové funkce. A to i bez ohledu na to, od kterého výrob- ce tyto přístroje pocházejí. To znamená, že realizátor systémové instalace nejen může, ale ve skutečnosti také vybírá do rozvá děčů ve společné instalaci přístroje od růz- ných výrobců takové, které podle jeho ná- zoru nejlépe mohou plnit jím požadované úkoly při řízení funkcí v objektu. Pokud se týče KNX přístrojů umisťovaných viditelně v interiérech (především ovládací prvky), realizátor se musí řídit především požadav- ky uživatele nebo jeho architekta. Doposud vytvářené KNX projekty vyža- dovaly využívání jednotného softwaru – aktuálně ETS5 Professional – dovolujícího vytváření libovolně rozsáhlých projektů. Tedy jak pro malé, či středně velké, tak i pro velmi rozsáhlé budovy. Nový software ETS Inside otevírá zajíma- vé perspektivy v oblasti trhu s tzv. chytrými domy. Využívat tento programovací nástroj může každý elektroinstalatér i bez nutnosti absolvovat týdenní základní kurs zaměře- ný na seznámení se s prací se softwarem ETS. Postačí krátké (bezplatné) seznáme- ní s principy KNX systémové instalace krátkým kursem eCampus na webových stránkách knx.org, po vytvoření osobních stránek My KNX . Vhodné může být i prostu- dování základních materiálů na stránkách knxcz.cz. Takže i montéři, kteří mají dosud jen nepatrné nebo dokonce žádné zkušenosti s dodávkami instalací obsahující prvky automatizace řízení provozu funkcí v bu- dovách, mohou snadno a rychle vytvá- řet projekty a dodávat kvalitní instalace v menších až středních objektech. A k tomu právě postačí využít zmíněný software Obr. 1 KNX instalace s přístrojem ETS Inside Ing. Josef Kunc

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=