ElektroPrůmysl.cz, červenec 2018

Elektro Průmysl .cz LEGISLATIVA A NORMALIZACE 98 | červenec 2018 Hodnocení rizik a navrhovaná opatření na strojních zařízeních Strojním zařízením se rozumí jakékoli stroje, aparatury, nástroje nebo zařízení používané v práci. Směrnice z 16. září 2009 č. 2009/104/ES o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci (druhá samostatná směrnice ve smyslučl. 16odst. 1 směrnice89/391/EHS) je základním právním předpisem zaručujícím minimální požadavky na ochranu zaměstnanců před riziky při používání strojů a ostatních zařízení při práci. Tato směrnice uvádí minimální standardy bezpečnosti práce při používání strojů a strojních zařízení. Výrobci strojů a strojního zařízení musejí dostát bezpečnostním požadavkům kla- dených na design a konstrukci strojů ještě před jejich uvedením na trh. Uživatelé mu- sejí mít záruky, že se mohou spolehnout na kvalitu a bezpečnost používaného výrobku. Nejdůležitějším předpisem, pokud jde o bezpečnost strojního zařízení, je Směrni- ce č. 2006/42/ES ze 17. května 2006, která slouží jako právní základ pro výrobce a pro- dejce strojního zařízení. K této směrnici je nutno přihlížet, je-li: • strojní zařízení na trh v EU uváděno poprvé (platí od 1.1.1995), • na strojním zařízení provedena jakákoli změna či úprava, jež by mohla ovlivnit jeho bezpečnost, • strojní zařízení zabudováno uživatelem do pracovního procesu, • nutné propojení mezi několika stroji (montážní linka). Uvedenou směrnici doplňují další směrni- ce obsahující požadavky na výrobce, např. Směrnice 2006/95/ES o harmonizaci práv- ních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro pou- žívání v určitých mezích napětí, Směrnice 97/23/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se tlakových zaří- zení nebo Směrnice 2004/108/ES o sbližová- ní právních předpisů členských států týkají- cích se elektromagnetické kompatibility. Hodnocení rizik, jež by mohla práce se stroji nebo jinými výrobními zařízeními představovat, je součástí hodnocení pra- covního místa vyžadovaného Směrnicí 89/391/EHS. Při hodnocení rizik způsobených stroji či jinými výrobními zařízeními postupujeme následujícím způsobem (obr. 1). Krok 1: Identifikace nebezpečí Podle čl. 3 uvedené směrnice, musejí být identifikována všechna nebezpečí, která mohou způsobit zaměstnanci při práci na výrobním zařízení úraz nebo poškození zdraví.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=