ElektroPrůmysl.cz, červenec 2018

Elektro Průmysl .cz DISKUSNÍ FÓRUM 108 | červenec 2018 Dotazy a odpovědi z diskusního fóra serveru www.in-el.cz Přizemnění kovových kabelových tras Pokud mám v objektu kovovou trubku nebo kabelový žlab, ve kterém mi vedou kabely, musí být tento žlab přizemněn na jednom nebo na obou koncích, aby fungo- val jako stínění? Odpověď: Odpověď na Vámi uvedenou otázku je podle nás uvedena v normě ČSN 33 2000-4-444. V čl. 444.Z1 této normy je k této otázce uvedeno, že systémy ulože- ní metalických nebo kompozitních kabelů, které jsou určeny k zajištění ochrany z hlediska elektromagnetické kompa- tibility, musí být vždy na obou koncích spojeny s místním systémem pospojo- vání (jinak řečeno – musí být přizemněny). Tato spojení musí být co nejkratší. Další podrobnosti (i s ilustracemi provedených spojení) jsou uvedeny v uvedeném člán- ku normy. Upozorňujeme ovšem na to, že je třeba dbát i ostatních ustanovení nor- my ČSN 33 2000-4-444 (především viz její čl. 444.4.2 uvádějící opatření ke snížení elektromagnetického rušení). Uvedené ustanovení o pospojování je podpořeno i článkem 543.2.2 v normě ČSN 33 2000-5-54 ed. 3, který uvádí, že pokud instalace obsahuje zařízení, která mají ko- vové kryty, jako jsou rozváděče nízkého napětí nebo přípojnicové rozvody (viz IEC 61439-1 – v ČR zavedena jako norma ČSN EN 61439-1 ed. 2 a IEC 61439-2 – v ČR zavedena jako ČSN EN 61439-2 ed. 2) , mo- hou se kovové kryty nebo kostry (při spl- nění dále uvedených požadavků v normě, tj. především při dostatečné vodivosti a spojitosti) použít jako ochranné vodiče. Na druhou stranu ovšem, pokud by se mělo jednat o kovové hadice nebo ohebné kovové elektroinstalační trubky, tak ty pod- le čl. 8.4.3.2.2 ČSN EN 61439-1 ed. 2: 2012, která platí pro rozváděče , jako ochranné vodiče (pokud nejsou k tomuto účelu urče- ny) použity být nesmějí. To znamená – se systémem pospojování se, pokud k tomu nejsou určeny, nespojují (nepřizemňují se). Odpověď zpracoval: Ing. Michal Kříž Podklady pro revizi hotelu Prosím o informaci, které podklady mají být od provozovatele nově zrekonstruova- ného hotelu s kapacitou cca 100 místností (11 pater) požadovány k provedení revize el. zařízení. V únikových cestách jsou ve zdi plecho- vé rozváděče. V pokojích jsou rozváděče plastové s plechovými dvířky zazděny, tyto vytvořila z typizovaných dílů dodavatelská firma. Provozovatel prozatím nedoložil PD ani vyjádření HZS. Nevím z hlediska požární bez- pečnosti, jaké další dokumenty požadovat. Odpověď: To, které informace mají být pro provádění revizí elektrických zařízení, resp. elektrických instalací k dispozici, je stano- veno v ČSN 33 1500: 1990 v kapitole 4, a po- kud se týká výchozích revizí, je to uvedeno v čl. 4.1. Podle tohoto článku podklady pro provádění výchozí revize jsou: • dokumentace elektrického zařízení odpovídající skutečnému provedení, • protokoly o určení druhu prostředí, pokud nejsou součástí dokumentace, • písemné doklady o provedení výchozích revizí částí elektrického zařízení (viz čl. 2.5 této normy), • doklady stanovené příslušným předpisem (viz čl. 2.1 této normy – patří sem např. i označení CE na výrobku),

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=