ElektroPrůmysl.cz, říjen 2017

Elektro Průmysl .cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA 88 | říjen 2017 Revize elektrických instalací ve výbušných atmosférách K provádění revizí a údržby musí být dostupná aktualizovaná dokumentace se záznamy o jakýchkoliv úpravách, která obsahuje následující dokumentaci. a) klasifikaci nebezpečných prostorů a, je- li to uvedeno, úroveň ochrany zařízení (EPL) požadované pro každý prostor; b) pro plyny: skupinu zařízení (IIA, IIB nebo IIC) a požadavek na teplotní třídu; c) pro prach: skupinu zařízení (IIIA, IIIB nebo NIC) a požadavek na maximální povrchovou teplotu; d) vlastnosti zařízení, např. provozní teploty, typ ochrany, krytí IP, korozní odolnost; e) záznamy dostatečné k tomu, aby nevýbušné zařízení mohlo být udržováno v souladu s jeho typem ochrany (například seznam a umístění zařízení, náhradních částí, certifikátů, technických informací); f) kopie předchozí revizní zprávy; g) kopii záznamů o dodatečné výchozí revizi, jak jsou popsány v normě ČSN EN 60079-14 ed. 4. Požadavky na další dokumentaci, která může být nezbytná, jsou uvedeny v nor- mách ČSN EN 60079-14 ed. 4 a ČSN EN 60079-19 ed. 2. Revize a údržba instalací musí být prová- děná pouze zkušeným personálem, jehož výcvik zahrnoval rovněž školení k různým typům ochrany a instalačním postupům, požadavkům této normy, zodpovídajících národních předpisů/ pravidel společnosti platných pro tyto instalace a všeobecných principů klasifikace prostorů. V pravidel- ných intervalech musí být prováděno pro tento personál vhodné opakovací vzdě- lávání nebo výcvik. O odpovídajících zku- šenostech (praxi) a pravidelném výcviku musí být udržovány záznamy. Revize Předtím, než je provoz nebo zařízení uve- deno do provozu, musí být podrobeno výchozí revizi. Pro uvádění technologie do provozu a spouštění jsou požadavky na vý- chozí revizi a další dodatečné požadavky uvedeny v ČSN EN 60079-14 ed. 4. Pro zajištění, aby instalace byla udržová- na v uspokojivém stavu pro trvalé použití v nebezpečném prostoru, musí: a) být prováděny periodické revize nebo b) být zajištěn trvalý dozor odborného personálu a kde je to nutné, musí být prováděna údržba. V případě prachu, vláken nebo polétavých částic může úroveň úklidu ovlivňovat po- žadavky na revize a preventivní údržbu. Po jakémkoliv nastavení, preventivní údržbě, opravě, renovaci, úpravě nebo výměně se zařízení nebo předmětné části

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=