ElektroPrůmysl.cz, říjen 2017

Elektro Průmysl .cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA 60 | říjen 2017 Impedance poruchové smyčky – 1. díl Měření při revizích elektrických instalací dle ČSN 33 2000-6 ed. 2 a ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 Jedním z nejdůležitějších způsobů ochrany před nepříznivými účinky elektrického proudu je samočinné odpojení elektrického obvodu od zdroje v případě, kdy se vlivem poruchy izolace dostane nebezpečné napětí na neživé části obvodu. Tím dojde ke změně v síti, obvykle k průtoku poruchového proudu jinou cestou než pracovními vodiči, což uvede v činnost jistící prvek, který odpojí elektrický obvod od zdroje. Ing. Leoš Koupý, ILLKO, s.r.o. Velikost poruchového proudu je ovlivněna vlastnostmi obvodu, kterým proud proteče a vzhledem k tomu, že síťové napětí způ- sobující poruchový proud lze v rámci určité tolerance považovat za stále stejně vel- ké, je zřejmé, že na velikost poruchového proudu má především vliv velikost odporu, který poruchový obvod klade protékající- mu proudu. Odpor poruchového obvodu neboli poruchové smyčky, lze tedy pova- žovat za nejdůležitější vlastnost ovlivňující správnou funkci ochrany samočinným od- pojením od zdroje. Impedance poruchové smyčky Impedance poruchové smyčky je součtem impedancí a odporů jednotlivých částí obvodu, kterým v případě vzniku poruchy protéká poruchový proud od zdroje k mís- tu poruchy. V TN síti impedanci poruchové smyčky tvoří: • Z T (impedance sekundárního vinutí napájecího transformátoru) • Z L (impedance fázového vodiče od zdroje k místu poruchy) • R PE (odpor PE / PEN vodiče od místa poruchy ke zdroji) V TT síti impedanci poruchové smyčky tvoří: • Z T (impedance sekundárního vinutí napájecího transformátoru) • Z L (impedance fázového vodiče od zdroje k místu poruchy) • R PE (odpor PE vodiče od místa poruchy po místo uzemnění a zemní odpor jeho uzemnění) • Zemní odpor uzemnění zdroje (distri- bučního transformátoru) Odpor, který ochranný obvod klade prů- chodu poruchového proudu, je nazýván impedancí poruchové smyčky, neboť nemusí obsahovat pouze reálnou (odpo- rovou) složku, ale i induktivní nebo výji- mečně i kapacitní složku. Induktivní slož- ka je tvořena především induktancí vinutí napájecího transformátoru. Činnou odpo- rovou část impedance pak tvoří odpor vo- dičů (vodiče instalace, vodiče vinutí trans- formátoru) případně zemní odpor v TT síti.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=