ElektroPrůmysl.cz, říjen 2017

Elektro Průmysl .cz ELEKTROINSTALACE 4 | říjen 2017 Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty nn rozváděčů Požadavky na vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty jsou založeny na zásadách ČSN EN 60664-1 ed. 2 a jsou určeny k zajištění koordinace izolace v instalaci. Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty zaří- zení, která tvoří součást rozváděče, musí spl- ňovat požadavky příslušné normy výrobku. Při vestavění zařízení do rozváděče musí být během normálních provozních pod- mínek zachovány specifikované vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty. Pro dimenzování vzdušných vzdáleností a povrchových cest mezi jednotlivými obvo- dy musí být použity nejvyšší jmenovité hod- noty napětí (jmenovité impulzní výdržné napětí pro vzdušné vzdálenosti a jmenovité izolační napětí pro povrchové cesty). Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty se používají mezi fázemi, mezi fází a nulo- vým vodičem, a s výjimkou případu, kdy je vodič spojen přímo se zemí, mezi fází a zemí a mezi nulovým vodičem a zemí. U holých vodičů pod napětím a ukon- čení (např. přípojnice, spoje mezi zaříze- ními a kabelovými oky) musí být vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty přinejmen- ším ekvivalentní vzdušným vzdálenostem a povrchovým cestám specifikovaným pro zařízení, s nimiž jsou přímo spojeny. Zkrat, který je menší než stanovená jmenovitá hodnota (stanovené jmenovité hodnoty) rozváděče, nebo je rovný těmto hodnotám, nesmí trvale zmenšit vzdušné vzdálenosti nebo povrchové cesty mezi pří- pojnicemi anebo spoji pod hodnoty specifi- kované pro rozváděč. Deformace částí skříně nebo vnitřních mezistěn, přepážek nebo zá- bran v důsledku zkratu nesmí trvale zmenšit vzdušné vzdálenosti nebo povrchové cesty. Vzdušné vzdálenosti Vzdušné vzdálenosti musí být dostatečné, aby mohlo být dosaženo stanovené jme- novité impulzní výdržné napětí (U imp ) ob- vodu. Vzdušné vzdálenosti musí odpovídat hodnotám stanoveným v tabulce 1, pokud není provedena zkouška ověřování návrhu a výrobní kusová zkouška impulzním vý- držným napětím. Povrchové cesty Původní výrobce musí zvolit jmenovité (jmenovitá) izolační napětí (U i ) pro obvo- dy rozváděče, z nichž musí být stanovena povrchová cesta (stanoveny povrchové cesty). Pro jakýkoliv daný obvod nesmí být jmenovité izolační napětí nižší než jmeno- vité pracovní napětí (U e ). Povrchové cesty nesmí být v žádném případě kratší než přidružené minimální vzdušné vzdálenosti. Povrchové cesty musí odpovídat stupni znečištění a odpovídající skupině materiá- lů při jmenovitém izolačním napětí. Při použití žeber s minimální výškou 2 mm může být povrchová cesta zkrácena, avšak bez ohledu na počet žeber nesmí být menší než 0,8 hodnoty, a menší než přidru- žená minimální vzdušná vzdálenost. Mini- mální základna žebra je dána mechanický- mi požadavky, které jsou uvedeny v příloze F normy ČSN EN 61439-1 ed. 2. Jmenovité impulzní výdržné napětí U imp [kV] Minimální vzdušná vzdálenost [mm] < 2,5 1,5 4,0 3,0 6,0 5,5 8,0 8,0 12,0 14,0 Tab. 1 Minimální vzdušné vzdálenosti ve vzduchu

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=