ElektroPrůmysl.cz, říjen 2017

Elektro Průmysl .cz ELEKTROINSTALACE 52 | říjen 2017 Ochrana před neúmyslným přímým dotykem nebezpečných živých částí rozváděče nn Článek je určen pro rozváděče nn se jmenovitým napětím maximálně AC 1 000 V nebo DC 1 500 V. Stanovuje doplňující požadavky pro zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem vyvolaným přímým dotykem nebezpečných živých částí pouze pro znalé a poučené osoby, kdy je od nich požadováno ruční ovládání přístrojů v rozváděči a kde není možné na pracovní ploše dosáhnout alespoň stupně ochrany krytem IPXXB. Jsou to takové přístroje, které jsou přístupné pouze prostřednictvím dveří nebo krytu, k jejichž otevření je nutný klíč nebo nástroj, nebo jsou v rozváděči umístěném na vyhrazeném místě, k němuž je přístup vymezen pouze pro znalé nebo poučené osoby. Článek se nezabývá a neplatí pro: ručně ovládané přístroje, jsou-li umístěny tak, že jsou přístupné laikům, dále pro rozváděče nn, kde je pracovní napětí maximálně AC 50 V nebo DC 120 V a kde existuje ochran- né oddělení mezi těmito obvody a jakými- koliv jinými obvody a pro rozváděče nn, kde je ochrana osob zajišťována omeze- ním ustáleného dotykového proudu nebo náboje podle ČSN EN 61140 ed. 3. Požadavky Ovládací zařízení musí být navržena a umís- těna tak, aby na ně bylo možné dosáhnout a mohla být ovládána bez neúmyslného přímého dotyku nebezpečných živých částí. Jejich umístění musí umožňovat aktivo- vání v poloze vestoje nebo vkleče. Dovole- ná plocha pro umístění ovládacích zařízení je znázorněna na obr. 1. Dovolená plocha pro umístění může být ve výjimečných případech rozšířena, pokud může být za- jištěna vhodná bezpečná plocha pro stojící osobu. Na základě dohody mezi výrobcem a uži- vatelem mohou být specifikována alterna- tivní řešení pro umístění ovládacích zařízení za předpokladu, že je k dispozici vhodná bezpečná plocha pro stojící osobu. Požadovaná ochrana musí být zajištěna jedním z následujících opatření, nebo je- jich kombinací, podle okolností: • funkčním návrhem zařízení, které má být namontováno v pracovním prostoru; • vzdálenostmi mezi ovládacími zařízeními a nebezpečnými živými částmi; • zábranami chráněnými proti neúmysl- nému posunutí nebo odstranění. Obr. 1 Dovolená oblast pro umístění ovládacích zařízení Legenda: 1 čelní strana rozváděče 2 dovolená oblast pro umístění ovládacích zařízení na boku 2, 3 dovolená oblast pro umístění ovládacích zařízení vzadu 4 plocha, kde stojí obsluha

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=